BC-3303 คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

250฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ  นักวิชาการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์        มีทั้งเนื้อหาและเจาะแนวข้อสอบ ประกอบด้วย –  ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประวัติพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ประวัติการสหกรณ์ในประเทศไทย ความหมายของตรกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประเภทสหกรณ์ วิธีการสหกรณ์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่่ และอัตรากำลัง วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยม       –  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์       –  พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม –  พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511       –  ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ –  ความรู้เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ เจาะแนวข้อสอบ การบริหารจัดการและการบริหารธุรกิจ –  ความรู้เกี่ยวกับการบัญฃีและการเงิน –  ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาค แนวทางการแก้ไขปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ –  ความรู้เกี่ยวกับการตลาด เจาะข้อสอบแนวหลักการตลาด        –  นโยบายรัฐบาลด้านการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์    –  เจาะแนวข้อสอบความรู้ด้านการบริหารจัดการ การบริหารธุรกิจ การเงิน การบัญชี และเศรษฐศาสตร์ –  เจาะแนวข้อสอบ พรบ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข            ราคา พิเศษ 250 บาท       จัดทำโดย   สถาบัน The Best Center