BC-081 คู่มือเตรียมสอบ ตำแหน่ง นิติกร กรมบังคับคดี

200฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ ตำแหน่งนิติกร กรมบังคับคดี
สารบัญ
กรมบังคับคดี ประวัติกรมบังคับคดี วิสัยทัศน์ พันธกิจและอำนาจหน้าที่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประเภทของการบังคับคดี การยึดทรัพย์ การบังคับคดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการ แผนภูมิแสดงขั้นตอนการบังคับคดีแพ่ง แผนผังขั้นตอนการอายัดเงินในคดีแพ่ง แผนผังขั้นตอนการบังคับคดีขับไล่ แผนภูมิแสดงขั้นตอนการบังคับคดีแพ่ง ขั้นตอนการจ่ายเงิน แผนภูมิแสดงขั้นตอนการบังคับคดีล้มละลาย แผนภูมิแสดงขั้นตอนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี่ แผนภูมิแสดงขั้นตอนการวางทรัพย์ –  สรุป กฎหมายล้มละลาย           สรุปคำบรรยาย ฟื้นฟูกิจการ –  สรุป กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาคบังคับดดี –  สรุป กฎหมายลักษณะพยาน –  สรุป กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ –  ตัวอย่างแนวข้อสอบ กฎหมาย     จัดทำโดย….ดร. สิงห์ทอง บัวชุม  สถาบัน The Best Center      ราคา พิเศษ 200 บาท