BC-2450เจาะข้อสอบ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) ระดับปริญญา ทุกตำแหน่งใช้สอบ

240฿

คำอธิบาย

 เจาะข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.)      ทุกตำแหน่งใช้สอบ เป็นการเจาะแนวข้อสอบทั้งเล่ม พร้อมคำอธิบายเฉลยทุกข้อ    ประกอบด้วย -เจาะช้อสอบความถนัดทางปัญญา ชุดที่ 1 พร้อมเฉลยอธิบาย -เจาะข้อสอบความถนัดทางปัญญา ชุดที่ 2 พร้อมเฉลยอธิบาย -เจาะข้อสอบความถนัดทางปัญญา ชุดที่ 3 พร้อมเฉลยอธิบาย -เจาะข้อสอบความถนัดทางปัญญา ชุดที่ 4 พร้อมเฉลยอธิบาย -เจาะข้อสอบความถนัดทางปัญญา ชุดที่ 5 พร้อมเฉลยอธิบาย -เจาะข้อสอบความถนัดทางปัญญา ชุดที่ 6 พร้อมเฉลยอธิบาย -เจาะข้อสอบความถนัดทางปัญญา ชุดที่ 7 พร้อมเฉลยอธิบาย -เจาะข้อสอบความถนัดทางปัญญา ชุดที่ 8 พร้อมเฉลยอธิบาย -เจาะข้อสอบความถนัดทางปัญญา ชุดที่ 9 พร้อมเฉลยอธิบาย -เจาะข้อสอบความถนัดทางปัญญา ชุดที่ 10 พร้อมเฉลยอธิบาย -เจาะข้อสอบความถนัดทางปัญญา ชุดที่ 11 พร้อมเฉลยอธิบาย -เจาะข้อสอบความถนัดทางปัญญา ชุดที่ 12 พร้อมเฉลยอธิบาย -เจาะข้อสอบความถนัดทางปัญญา ชุดที่ 13 พร้อมเฉลยอธิบาย -เจาะข้อสอบความถนัดทางปัญญา ชุดที่ 14 พร้อมเฉลยอธิบาย -เจาะข้อสอบความถนัดทางปัญญา ชุดที่ 15 พร้อมเฉลยอธิบาย -เจาะข้อสอบความถนัดทางปัญญา ชุดที่ 16 พร้อมเฉลยอธิบาย -เจาะข้อสอบความถนัดทางปัญญา ชุดที่ 17 พร้อมเฉลยอธิบาย -เจาะข้อสอบความถนัดและคุณลักษณะนิสัย ชุดที่ 1 -เจาะข้อสอบความถนัดและคุณลักษณะนิสัย ชุดที่ 2 -เจาะข้อสอบความถนัดและคุณลักษณะนิสัย ชุดที่ 3 -เจาะข้อสอบความถนัดและคุณลักษณะนิสัย ชุดที่ 4 -เจาะข้อสอบความถนัดและคุณลักษณะนิสัย ชุดที่ 5 ราคา พิเศษ 240 บาท จัดทำโดย    สถาบัน The Best Center