BC-2443 เจาะข้อสอบ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) ระดับ ปวส. ปวช. ทุกตำแหน่งใช้สอบ

240฿

คำอธิบาย

เจาะข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) ระดับ ปวส ปวช.                         ทุกตำแหน่งใช้สอบ เป็นการเจาะแนวข้อสอบทั้งเล่ม พร้อมคำอธิบายเฉลยทุกข้อ   ประกอบด้วย -เจาะช้อสอบความถนัดทางเชาวน์ปัญญา ชุดที่ 1 พร้อมเฉลยอธิบาย -เจาะข้อสอบความถนัดทางเชาวน์ปัญญา ชุดที่ 2 พร้อมเฉลยอธิบาย -เจาะข้อสอบความถนัดทางเชาวน์ปัญญา ชุดที่ 3 พร้อมเฉลยอธิบาย -เจาะข้อสอบความถนัดทางเชาวน์ปัญญา ชุดที่ 4 พร้อมเฉลยอธิบาย -เจาะข้อสอบความถนัดทางเชาวน์ปัญญา ชุดที่ 5 พร้อมเฉลยอธิบาย -เจาะข้อสอบความถนัดทางเชาวน์ปัญญา ชุดที่ 6 พร้อมเฉลยอธิบาย -เจาะข้อสอบความถนัดทางเชาวน์ปัญญา ชุดที่ 7 พร้อมเฉลยอธิบาย -เจาะข้อสอบความถนัดทางเชาวน์ปัญญา ชุดที่ 8 พร้อมเฉลยอธิบาย -เจาะข้อสอบความถนัดทางเชาวน์ปัญญา ชุดที่ 9 พร้อมเฉลยอธิบาย -เจาะข้อสอบความถนัดทางเชาวน์ปัญญา ชุดที่ 10 พร้อมเฉลยอธิบาย -เจาะข้อสอบความถนัดทางเชาวน์ปัญญา ชุดที่ 11 พร้อมเฉลยอธิบาย -เจาะข้อสอบความถนัดทางเชาวน์ปัญญา ชุดที่ 12 พร้อมเฉลยอธิบาย -เจาะข้อสอบความถนัดทางเชาวน์ปัญญา ชุดที่ 13 พร้อมเฉลยอธิบาย -เจาะข้อสอบความถนัดทางเชาวน์ปัญญา ชุดที่ 14 พร้อมเฉลยอธิบาย -เจาะข้อสอบความถนัดทางเชาวน์ปัญญา ชุดที่ 15 พร้อมเฉลยอธิบาย -เจาะข้อสอบความถนัดทางเชาวน์ปัญญา ชุดที่ 16 พร้อมเฉลยอธิบาย -เจาะข้อสอบความถนัดทางเชาวน์ปัญญา ชุดที่ 17 พร้อมเฉลยอธิบาย -เจาะข้อสอบความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ ราคา พิเศษ 240 บาท จัดทำโดย    สถาบัน The Best Center