BC-192 คู่มือ+ข้อสอบ นักวิชาการพัฒนาชุมชน (ภาค ข.) กรมการพัฒนาชุมชน

220฿

คำอธิบาย

คู่มือ +ข้อสอบนักพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย คู่มือ +ข้อสอบนักพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย      —  ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ ความคิดเห็น การการวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการทฤษฎี วิธีการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชนนโยบายของรัฐ นโยบายกระทรวงมหาดไทย และนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน รวมทั้งเหตุการณ์ปัจจับัน        ขอบเขต        –  กรมการพัฒนาชุมชน        –  การพัฒนาชุมชน          –  ความหมายของการพัฒนา แนวคิด และวิวัฒนาการ –  ทฤษฎีการพัฒนา –  ปรัชญา อุดมการณ์ของการพัฒนาชุมชน –  อุดมการณ์ คุณธรรม จริยธรรมของนักพัฒนา –  แนวคิดและความหมายของชุมชนและการพัฒนาชุมชน –  ความหมายของชุมชน –  ประวัติความเป็นมาของการพัฒนาและการพัฒนาชุมชน ในประเทศไทย – หลักการพัฒนาชุมชน –  โครงการพระราชดำริศึกษากับการพัฒนายั่งยืน –  การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง –  นโยบายของกระทรวงมหาดไทย –  ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2551-2554      –  กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน –  พระราชบัญญัติ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนมืองแห่งชาติ พ.ศ.2547 –  พระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกอาชีพ พ.ศ.2537 –  พรฎ.แบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวง มหาดไทย พ.ศ.2535 –แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปและเหตุการณ์ปัจจุบัน ชุดที่ 1 –แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปและเหตุการณ์ปัจจุบัน ชุดที่ 2 –แนวข้อสอบ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง –แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชนชุดที่ 1 –แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชนชุดที่ 2 –แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชนชุดที่ 3     ราคา พิเศษ 220 บาท    จัดทำโดย…….ดร. สิงห์ทอง บัวชุม                        สถาบัน The Best Center      —  ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ ความคิดเห็น การการวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการทฤษฎี วิธีการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชนนโยบายของรัฐ นโยบายกระทรวงมหาดไทย และนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน รวมทั้งเหตุการณ์ปัจจับัน        ขอบเขต        –  กรมการพัฒนาชุมชน        –  การพัฒนาชุมชน          –  ความหมายของการพัฒนา แนวคิด และวิวัฒนาการ –  ทฤษฎีการพัฒนา –  ปรัชญา อุดมการณ์ของการพัฒนาชุมชน –  อุดมการณ์ คุณธรรม จริยธรรมของนักพัฒนา –  แนวคิดและความหมายของชุมชนและการพัฒนาชุมชน –  ความหมายของชุมชน –  ประวัติความเป็นมาของการพัฒนาและการพัฒนาชุมชน ในประเทศไทย – หลักการพัฒนาชุมชน –  โครงการพระราชดำริศึกษากับการพัฒนายั่งยืน –  การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง –  นโยบายของกระทรวงมหาดไทย –  ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2551-2554      –  กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน –  พระราชบัญญัติ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนมืองแห่งชาติ พ.ศ.2547 –  พระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกอาชีพ พ.ศ.2537 –  พรฎ.แบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวง มหาดไทย พ.ศ.2535 –แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปและเหตุการณ์ปัจจุบัน ชุดที่ 1 –แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปและเหตุการณ์ปัจจุบัน ชุดที่ 2 –แนวข้อสอบ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง –แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชนชุดที่ 1 –แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชนชุดที่ 2 –แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชนชุดที่ 3     ราคา พิเศษ 220 บาท    จัดทำโดย…….ดร. สิงห์ทอง บัวชุม                        สถาบัน The Best Center