BC-4713 คู่มือ+ ข้อสอบ ภาค ก กทม.

270฿

คำอธิบาย

คู่มือ +ข้อสอบ            ภาค  ก  กทม.           ความรู้ความสามารถทั่วไป สอบทุกตำแหน่ง     ประกอบด้วย      1 ความรู้ความสามารถทั่งไปทางด้านคำนวณและด้านเหตุผล –  การพิจารณาข้อมูลและปริมาณ (สดมภ์) –  การวิเคราะห์แผนภูมิเชิงตรรกศาสตร์ –  การวิเคราะห์การใช้เหตุและผล –  เงื่อนไขทางภาษา –  เงื่อนไขทางสัญลักษณ์ –  การอ่านข้อมูลจากตารางและกราฟ –  คณิตศาสตร์ทั่วไป 2 ความรู้ความสามารถทั่วไปทางด้านภาษาไทย –  การเรียงลำดับข้อความ –  การเขียนประโยคให้รัดกุมและถูกต้องตามความหมายและหลักภาษา          –  การเขียนประโยคให้รัดกุมและถูกต้องตามความหมายและหลักภาษา รูปแบบที่ 1 –  การเขียนประโยคให้รัดกุมและถูกต้องตามความหมายและหลักภาษา รูปแบบที่ 2 – การเขียนประโยคให้รัดกุมและถูกต้องตามความหมายและหลักภาษา รูปแบบที่ 3         –  หลักการทำข้อสอบการอ่านบทความสั้น –  การเลือกใช้คำและกลุ่มคำให้ถูกต้องตามบริบทของข้อความ         –  แนวข้อสอบ ภาษาไทย  ชุดที่ 1  พร้อมเฉลย –   แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1 พร้อมเฉลย 3 แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการ กทม     4 แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร พ.ศ. 2554     5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 6 แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546    7 แนวข้อสอบการปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แนวข้อสอบหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 9 แนรวข้อสอบหลักธรรมาภิบาล และสิทธิมนุษยชน   10 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขถึงฉบับที่่ 2   11 แนวข้อสอบ กทม. ว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. 2546