BC-920 คู่มือ+ ข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี

230฿

คำอธิบาย

คู่มือ +ข้อสอบ  นักวิชาการเงินและบัญชี     ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง     ประกอบด้วย 1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักพื้นฐานการเงินและบัญชี งบประมาณและการบัญชี ได้แก่ ทรัพย์สิน หนี้สิน และทุน รายได้ และค่าใช้จ่าย –  สรุปแนวข้อสอบการบัญชีการเงิน 2 การวิเคราะห์งบการเงิน –  แนวข้อสอบวิเคราะห์งบการเงิน 3 หลักเกณฑ์การตรวจสอบบัญชีการเงินเบื้องต้น –  แนวข้อสอบ 4 กระบวนการงบประมาณ –  แนวข้อสอบ 5 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการพัสดุ พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 6 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีงบประมาณ พ.ศ. 2529 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 7 ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 8 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2530 และที่แก้ไขเพิ่มเติม –  แนวข้อสอบข้อบัญญัติ กทม. เรื่องการพัสดุ พ.ศ. 2538 –  แนวข้อสอบข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีงบประมาณ พ.ศ. 2529 –  แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ. 2533 –  แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2530 และที่แก้ไขเพิ่มเติม