BC-4515 คู่มือ+ ข้อสอบ นักบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

250฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมข้อสอบ นักบัญชี           การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค            ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ประกอบด้วย   – ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค –  ความรู้เกี่ยวกับการบัญชี –  องค์ประกอบของบการเงิน –  งบกำไรขาดทุน –  การวิเคราะห์งบดุล –  รายการค้า –  รายการปรับปรุงบัญชี –  การวางระบบบัญชี –  การควบคุมภายในและการตรวจสอบบัญชี –  การจัดทำงบประมาณ –  การวิเคราะห์งบการเงิน –  กรรจัดทำบัญชีที่มีลักษณะพิเศษ –  เจาะข้อสอบระบบสารสนเทศทางการบัญชี –  เจาะข้อสอบการเงินการบัญชี –  เจาะข้อสอบวิเคราะห์งบการเงิน –  ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง –  เจาะข้อสอบ –  ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม –  พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 –  เจาะข้อสอบพ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 –  เจาะแนวข้อสอบการบัญชีอีก 80  ข้อ

กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค