V-005 คู่มือเตรียมสอบสำนักงานเลขาธิการผู้แทนราษฎร

250฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ      สำนักงานเลขาธิการผู้แทนราษฎร ใช้ได้กับการสอบตำแหน่ง ดังนี้ 1.  พนักงานนำเข้าข้อมูล   2.  เจ้าหน้าที่เทคนิคออกอากาศ 3.  เจ้าหน้าที่อิเล็กทรอนิกส์ 4.  เจ้าหน้าที่ตัดต่อภาพและเสียง 5.  ผู้สือข่าว 6.  ผู้เขียนบทโทรทัศน์ 7.  นักวิชากฎหมาย 8.  นักวิชาเศรษฐกิจ 9.  ผู้สร้างสรรค์งานโทรทัศน์          ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่เป็นเกรํดช่วยจำ พรบ. และเจาะข้อสอบ ปัจจุบัน – ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงานรัฐสภา และความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม –  เกร็ดช่วยจำ  :  รัฐธรรมนูญ –  ทบทวนความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับการประชุม ฯลฯ     ประกอบด้วย 1.  สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 2.  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงานรัฐสภา 3.  บทบาทหน้าที่่ของรัฐสภา     4.  อำนาจหน้าที่โดยเฉพาะของวุฒิสภา     5.  เกร็ดช่วยจำ : รัฐธรรมนูญ     6.  ทบทวนความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2551     7.  ทบทวนความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2551     8.  เกร็ดความรู้ :  ข้อบังคับการประชุม     9.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554 10. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2550    11.  แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรของไทย พ.ศ. 2550 พร้อมคำเฉลยอธิบายอย่างชัดเจน 12.  แนวข้อสอบข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 13.  แนวข้อสอบข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา 14.  แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา 15.  แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554     16.  สรุปเหตุการณ์ปัจจุบัน