กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบ 23 เม.ย. -7 พ.ค. 2561 รวม 684 อัตรา

“กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบ 23 เม.ย. -7 พ.ค. 2561 รวม 684 อัตรา

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมท่าอากาศยาน

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลางและท่าอากาศยาน

ด้วยกรมท่าอากาศยานจะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแนห่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัย สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มตรวจสอบภายใน กองก่อสร้างและบำรุงรักษา กองคลัง กองส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยานขอนแก่น ท่าอากาศยานชุมพร ท่าอากาศยานตรัง ท่าอากาศยานนครพนม ท่าอากาศยานนครราชสีมา ท่าอากาศยานนราธิวาส ท่าอากาศยานน่านนคร ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ท่าอากาศยานปาย ท่าอากาศยานพิษณุโลก ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ท่าอากาศยานแพร่ ท่าอากาศยานแม่สอด ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศยานลำปาง ท่าอากาศยานเลย ท่าอากาศยานสกลนคร ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ท่าอากาศยานหัวหิน ท่าอากาศยานอุดรธานี และท่าอากาศยานอุบลราชธานี ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0527.6/ว31 ลงวันที่ 26 เมษายน 2542 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เรื่อง การบริหารบุคคลลูกจ้างชั่วคราว และที่ กค 0428/ว112 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2553 เรื่อง หลักสูตร วิธีการสอบคัดเลือก และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง และท่าอากาศยาน ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง

จำนวนอัตราบรรจุครั้งแรก

 

 • ผู้ดูแลสนามบิน จำนวน 29 อัตรา
 • พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 8 อัตรา
 • พนักงานธุรการ จำนวน 8 อัตรา
 • เจ้าพนักงานขนส่ง จำนวน 10 อัตรา
 • นายช่างเทคนิค (ด้านโยธา) จำนวน 31 อัตรา
 • นายช่างเทคนิค (ด้านไฟฟ้า) จำนวน 29 อัตรา
 • นายช่างเทคนิค (ด้านเครื่องกล) จำนวน 2 อัตรา
 • นายช่างเทคนิค จำนวน 7 อัตรา
 • พนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน จำนวน 11 อัตรา
 • พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย จำนวน 167 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง จำนวน 298 อัตรา
 • ช่างซ่อมบริภัณฑ์ จำนวน 7 อัตรา
 • บุคลากร จำนวน 8 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 16 อัตรา
 • นิติกร จำนวน 1 อัตรา
 • วิศวกรโยธา จำนวน 9 อัตรา
 • วิศวกรเครื่องกล จำนวน 6 อัตรา
 • สถาปนิก จำนวน 1 อัตรา
 • นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 6 อัตรา
 • นักวิชาการพัสดุ จำนวน 5 อัตรา
 • นักวิชาการขนส่ง จำนวน 15 อัตรา
 • นักวิชาการขนส่ง (ด้านกฎหมาย) จำนวน 8 อัตรา
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 อัตรา

 

1. สังกัด/ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง อัตราค่าจ้าง และระยะเวลาในการจ้าง

1. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

 1. นักวิชาการขนส่ง
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

2. กลุ่มความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัย

 1. นักวิชาการขนส่ง
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

3. สำนักงานเลขานุการกรม

 1. พนักงานธุรการ
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 3 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 3. นิติกร
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

4. กลุ่มตรวจสอบภายใน

 1. นักวิชาการเงินและบัญชี
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

5. กองก่อสร้างและบำรุงรักษา

 1. นายช่างโยธา
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 3 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 2. นายช่างไฟฟ้า
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 4 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 3. นายช่างเครื่องกล
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 4. พนักงานธุรการ
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 5. นักวิชาการขนส่ง
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 6. วิศวกรโยธา
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 3 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 7. สถาปนิก
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

6. กองคลัง

 1. พนักงานขับรถยนต์
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,600 บาท
 2. ช่างซ่อมบริภัณฑ์
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท

7. กองส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน

 1. นักวิชาการขนส่ง
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

8. ท่าอากาศยานกระบี่

 1. เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 40 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 2. เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง 
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 40 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 3. นายช่างไฟฟ้า
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 4. นายช่างโยธา
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 5. พนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 6. วิศวกรโยธา
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 7. วิศวกรเครื่องกล
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 8. บุคลากร
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 9. นักวิชาการขนส่ง (ด้านกฎหมาย)
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 10. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

9. ท่าอากาศยานขอนแก่น

 1. ผู้ดูแลสนามบิน
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 8 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 3. เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง 
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 40 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 4. นายช่างไฟฟ้า
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 5. พนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 3 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 6. นักวิชาการขนส่ง
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 7. วิศวกรโยธา
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 8. วิศวกรเครื่องกล
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 9. บุคลากร
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 10. นักวิชาการขนส่ง (ด้านกฎหมาย)
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 11. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

10. ท่าอากาศยานชุมพร

 1. ผู้ดูแลสนามบิน
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 3. เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง 
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 3 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 4. นายช่างโยธา
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 5. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 6. นักวิชาการขนส่ง
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

11. ท่าอากาศยานตรัง

 1. ผู้ดูแลสนามบิน
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
 2. พนักงานขับรถยนต์
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,600 บาท
 3. เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 4. เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง 
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 20 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 5. นายช่างโยธา
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 6. นายช่างไฟฟ้า
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 7. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 8. นักวิชาการขนส่ง
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

12. ท่าอากาศยานนครพนม

 1. ผู้ดูแลสนามบิน
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 3. เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง 
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 12 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 4. นายช่างโยธา
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 5. นายช่างไฟฟ้า
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 6. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 7. นักวิชาการเงินและบัญชี
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

13. ท่าอากาศยานนครราชสีมา

 1. ผู้ดูแลสนามบิน
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
 2. เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง 
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 4 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 3. นายช่างโยธา
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 4. นายช่างไฟฟ้า
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท

14. ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช

 1. ผู้ดูแลสนามบิน
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
 2. พนักงานขับรถยนต์
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,600 บาท
 3. เจ้าพนักงานขนส่ง
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 4. เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 4 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 5. เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง 
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 10 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 6. นายช่างโยธา
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 7. นายช่างไฟฟ้า
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 8. นายช่างเทคนิค
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 9. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 10. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 11. วิศวกรโยธา
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 12. วิศวกรเครื่องกล
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 13. บุคลากร
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 14. นักวิชาการขนส่ง (ด้านกฎหมาย)
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 15. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

15. ท่าอากาศยานนราธิวาส

 1. เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 5 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 2. เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง 
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 3 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 3. นายช่างโยธา
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 4. นายช่างไฟฟ้า
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 5. นักวิชาการเงินและบัญชี
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

16. ท่าอากาศยานน่านนคร

 1. ผู้ดูแลสนามบิน
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
 2. พนักงานขับรถยนต์
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,600 บาท
 3. เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 12 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 4. เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง 
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 12 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 5. นายช่างโยธา
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 6. นายช่างไฟฟ้า
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 7. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

17. ท่าอากาศยานบุรีรัมย์

 1. ผู้ดูแลสนามบิน
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 10 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 3. เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง 
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 15 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 4. นายช่างโยธา
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 5. นายช่างไฟฟ้า
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 6. นักวิชาการขนส่ง
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 7. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

18. ท่าอากาศยานปาย

 

 1. พนักงานขับรถยนต์
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,600 บาท
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 3. เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง 
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 3 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 4. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

19. ท่าอากาศยานพิษณุโลก

 1. ผู้ดูแลสนามบิน
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
 2. พนักงานขับรถยนต์
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,600 บาท
 3. เจ้าพนักงานขนส่ง
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 4. เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 5. เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง 
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 25 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 6. นายช่างโยธา
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 7. นายช่างไฟฟ้า
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 8. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 9. นักวิชาการขนส่ง
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

 

20. ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์

 1. ผู้ดูแลสนามบิน
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
 2. เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง 
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 4 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 3. นายช่างไฟฟ้า
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท

21. ท่าอากาศยานแพร่

 1. ผู้ดูแลสนามบิน
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 3. เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง 
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 4. นายช่างโยธา
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 5. นายช่างไฟฟ้า
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท

22. ท่าอากาศยานแม่สอด

 1. พนักงานขับรถยนต์
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,600 บาท
 2. เจ้าพนักงานขนส่ง
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 3. เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง 
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 6 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 4. นายช่างโยธา
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 5. นายช่างไฟฟ้า
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 6. ช่างซ่อมบริภัณฑ์
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 7. นักวิชาการขนส่ง
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

23. ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน

 1. ผู้ดูแลสนามบิน
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 3. นายช่างโยธา
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 4. นายช่างไฟฟ้า
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 5. นักวิชาการเงินและบัญชี
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

24. ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด

 1. ผู้ดูแลสนามบิน
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
 2. เจ้าพนักงานขนส่ง
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 3. เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 14 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 4. เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง 
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 14 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 5. นายช่างโยธา
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 6. นายช่างไฟฟ้า
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 7. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

 

25. ท่าอากาศยานระนอง

 • ผู้ดูแลสนามบิน
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
 • พนักงานธุรการ
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 • เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 4 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 • เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง 
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 3 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 • นายช่างโยธา
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 • นักวิชาการขนส่ง
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 • นักวิชาการพัสดุ
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 • เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

26. ท่าอากาศยานลำปาง

 • ผู้ดูแลสนามบิน
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
 • พนักงานธุรการ
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 • เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 12 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 • เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง 
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 14 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 • นายช่างโยธา
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 • นายช่างไฟฟ้า
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 • เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

27. ท่าอากาศยานเลย

 

 • เจ้าพนักงานขนส่ง
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 • เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 3 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 • เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง 
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 3 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 • นายช่างโยธา
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 • นายช่างไฟฟ้า
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 • ช่างซ่อมบริภัณฑ์
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท

28. ท่าอากาศยานสกลนคร

 • ผู้ดูแลสนามบิน
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
 • เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 4 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 • เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง 
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 12 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 • นายช่างโยธา
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 • นายช่างไฟฟ้า
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 • เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 • นักวิชาการพัสดุ
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

29. ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี

 • ผู้ดูแลสนามบิน
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
 • พนักงานขับรถยนต์
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท
 • พนักงานธุรการ
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 • เจ้าพนักงานขนส่ง
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 • เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 14 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 • เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง 
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 30 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 • นายช่างโยธา
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 • นายช่างไฟฟ้า
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 • นายช่างเทคนิค
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 • นายช่างซ่อมบริภัณฑ์
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 • พนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 • เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 • วิศวกรโยธา
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 • วิศวกรเครื่องกล
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 • บุคลากร
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 • นักวิชาการขนส่ง (ด้านกฎหมาย)
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

30. ท่าอากาศยานหัวหิน

 • ผู้ดูแลสนามบิน
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
 • เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 8 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 • เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง 
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 4 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 • นายช่างไฟฟ้า
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 • นักวิชาการขนส่ง
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 • นักวิชาการพัสดุ
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

31. ท่าอากาศยานอุดรธานี

 1. ผู้ดูแลสนามบิน
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
 2. เจ้าพนักงานขนส่ง
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 3. เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 10 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 4. เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง 
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 10 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 5. นายช่างไฟฟ้า
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 6. นายช่างโยธา
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 7. นายช่างซ่อมบริภัณฑ์
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 8. พนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 9. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 10. นักวิชาการเงินและบัญชี
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 11. นักวิชาการพัสดุ
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 12. วิศวกรโยธา
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 13. วิศวกรเครื่องกล
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 14. บุคลากร
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 15. นักวิชาการขนส่ง (ด้านกฎหมาย)
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 16. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

32. ท่าอากาศยานอุบลราชธานี

 1. ผู้ดูแลสนามบิน
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 8 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 3. เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง 
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 30 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 4. นายช่างไฟฟ้า
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 5. นายช่างโยธา
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 6. นายช่างซ่อมบริภัณฑ์
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 7. พนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 3 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 8. พนักงานธุรการ
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 3 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท
 9. นักวิชาการขนส่ง
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 10. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 11. นักวิชาการเงินและบัญชี
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 12. นักวิชาการพัสดุ
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 13. วิศวกรโยธา
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 14. วิศวกรเครื่องกล
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 15. บุคลากร
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 16. นักวิชาการขนส่ง (ด้านกฎหมาย)
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 17. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

 

 

 

ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ

 1. ผู้ดูแลสนามบิน จำนวน 100 บาท
 2. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 100 บาท
 3. พนักงานธุรการ จำนวน 120 บาท
 4. เจ้าพนักงานขนส่ง จำนวน 120 บาท
 5. นายช่างเทคนิค (ด้านโยธา) จำนวน 120 บาท
 6. นายช่างเทคนิค (ด้านไฟฟ้า) จำนวน 120 บาท
 7. นายช่างเทคนิค (ด้านเครื่องกล) จำนวน 120 บาท
 8. นายช่างเทคนิค จำนวน 120 บาท
 9. พนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน จำนวน 120 บาท
 10. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 120 บาท
 11. เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย จำนวน 120 บาท
 12. เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง จำนวน 120 บาท
 13. ช่างซ่อมบริภัณฑ์ จำนวน 120 บาท
 14. บุคลากร จำนวน 150 บาท
 15. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 150 บาท
 16. นิติกร จำนวน 150 บาท
 17. วิศวกรโยธา จำนวน 150 บาท
 18. วิศวกรเครื่องกล จำนวน 150 บาท
 19. สถาปนิก จำนวน 150 บาท
 20. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 150 บาท
 21. นักวิชาการพัสดุ จำนวน 150 บาท
 22. นักวิชาการขนส่ง จำนวน 150 บาท
 23. นักวิชาการขนส่ง (ด้านกฎหมาย) จำนวน 150 บาท
 24. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 150 บาท

ตำแหน่ง: รวม684อัตรา,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการขนส่ง,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์,บุคลากร,วิศวกรโยธา,สถาปนิก,นิติกร,วิศวกรเครื่องกล,ช่างซ่อมบริภัณฑ์,เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง,เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา,พนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน,นายช่างเทคนิค,เจ้าพนักงานขนส่ง,พนักงานธุรการ,พนักงานขับรถยนต์,ผู้ดูแลสนามบิน
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ป.ตรีทุกสาขา,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 8,690-15,000
อัตราว่าง: 684
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,ขอนแก่น,ชุมพร,ตรัง,ตาก,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นราธิวาส,น่าน,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,พิษณุโลก,เพชรบูรณ์,แพร่,แม่ฮ่องสอน,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ลำปาง,เลย,สกลนคร,สุราษฎร์ธานี,อุดรธานี,อุบลราชธานี ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมท่าอากาศยาน :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย. – 7 พ.ค. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 16 พ.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมท่าอากาศยาน

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมท่าอากาศยาน

Scroll to Top