กระทรวงศึกษาธิการระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา

“กระทรวงศึกษาธิการระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบ

เมื่อวันที่ 8 มี.ค.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการชักธงชาติ ในสถานศึกษา พ.ศ.2547 ในส่วนของการชักและประดับธงชาติ ณ สถานศึกษา ในโอกาสและวันพิธีสำคัญ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น และเพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560
อาศัยอำนาจตามความในข้อ 12 (4) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชักหรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร พ.ศ.2529 กระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไว้ ดังนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกบทนิยามคำว่า “หัวหน้าสถานศึกษา” ในข้อ 4 ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา พ.ศ.2547 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“หัวหน้าสถานศึกษา” หมายความว่า ผู้อำนวยการ อธิการบดี หรือหัวหน้าสถานศึกษา
ที่เรียกชื่ออย่างอื่น ทั้งของรัฐและเอกชนที่มีอำนาจหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา”
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 7 ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการชักธงชาติ
ในสถานศึกษา พ.ศ. 2547 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 7 ในโอกาสและวันพิธีสำคัญ ให้ชักและประดับธงชาติ ณ สถานศึกษา ตามกำหนด
วันและระยะเวลา ดังต่อไปนี้
(1) วันขึ้นปีใหม่ วันที่ 1 มกราคม 1 วัน
(2) วันมาฆบูชา 1 วัน
(3) วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 1 วัน
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันที่ 6 เมษายน
(4) วันสงกรานต์ วันที่ 13 เมษายน 1 วัน
(5) วันพืชมงคล 1 วัน
(6) วันวิสาขบูชา 1 วัน
(7) วันอาสาฬหบูชา 1 วัน
(8) วันเข้าพรรษา 1 วัน
(9) วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2 วัน มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
วันที่ 28 และวันที่ 29 กรกฎาคม
(10) วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 1 วันวันที่ 12 สิงหาคม
(11) วันพระราชทานธงชาติไทย วันที่ 28 กันยายน 1 วัน
(12) วันสหประชาชาติ วันที่ 24 ตุลาคม 1 วัน
(13) วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 2 วัน พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 และวันที่ 6 ธันวาคม
(14) วันรัฐธรรมนูญ วันที่ 10 ธันวาคม 1 วัน

การชักและประดับธงชาติในโอกาสหรือวันพิธีสำคัญอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่ทางราชการจะประกาศให้ทราบเป็นครั้งคราว
ส่วนการชักและประดับธงชาติในงานพิธีสำคัญอื่น ๆ ตามประเพณีนิยม ให้ปฏิบัติต่อธงด้วยความเคารพ”

ตำแหน่ง: ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com
วิธีการสมัครงาน กระทรวงศึกษาธิการ :ตนเอง  
ผู้ประสงค์จะสมัคร


ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงศึกษาธิการ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กระทรวงศึกษาธิการ

Scroll to Top