กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 มี.ค. -15 มี.ค. 2561

“กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 มี.ค. -15 มี.ค. 2561

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมวิชาการเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของกรมวิชาการเกษตรโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ส่วนกลาง)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคณิตศาสตร์ ทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ ทางสถิติ ทางคอมพิวเตอร์
หรือหลายสาขาวิชาหรือทางดังกล่าว
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับศึกษา วิเคราะห์แผนงาน งบประมาณ รวบรวมข้อมูลและออกแบบฐานข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและ/หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

การรับสมัคร

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้งกองการเจ้าหน้าที่ ตึกกสิกรรม ชั้น 4  กรมวิชาการเกษตร บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 15 มีนาคมในวันและเวลาราชการ

ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกใบสมัครด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

  1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1 x 1.5 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปีนับถึงวันปิดรับสมัครจำนวน 3 รูปและลงชื่อกำกับหลังรูปถ่าย
  2. สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครจำนวนอย่างละ 1 ฉบับโดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครคือวันที่ 15 มีนาคม 2561
    ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่อนุมัติจากผู้มีอำนาจซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายืนแทนก็ได้
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 1 ฉบับ
  4. สำเนาหลักฐานอื่นๆเช่นใบสำคัญการสมรสเฉพาะผู้สมัครเพศหญิงหรือใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลในกรณีที่ชื่อนามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกันจำนวน 1 ฉบับ
  5. หลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร
  6. สำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์/รถจักรยานยนต์ตามกฎหมายจำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
  7. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

ทั้งนี้สำเนาหลักฐานทุกฉบับยกเว้นรูปถ่ายและหนังสือรับรองการผ่านงานให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมวิชาการเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมวิชาการเกษตร

Scroll to Top