สพฐ. (สพม. เขต 7) เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-5 มี.ค. 2561

“สพฐ. (สพม. เขต 7) เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-5 มี.ค. 2561

สพฐ. (สพม. เขต 7) เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7  จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 7  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวที่รับสมัครคัดเลือก

ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ปฏิบัติงานที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 7

อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน เดือนละ 11,000  บาท

ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

 1. วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่ากว่านี้ทุกสาขา
 2. ปฏิบัติหน้าที่ทางด้านการศึกษา การวิเคราะห์ การวิจัย การวัดผลและประเมินผลการศึกษา การสร้างและพัฒนาหลักสูตรของวิชาการต่างๆ
 3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
 4. มีความรู้ความสามารถในการจัดการโครงการ/กิจกรรมได้เป็นอย่างดี
 5. มีความรู้ด้านการวางแผน การบริหารอย่างเหมาะสม และมีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล การติดตามประเมินผล
 6. มีบุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบสูง และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 7. สามารถปฏิบัติงานในเวลา/นอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการได้

การรับสมัคร

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7  ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร

 1. ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่รับสมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติก่อนวันปิดรับสมัคร พร้อมสำเนา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 2. บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมสำเนา  1 ฉบับ
 3. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 4. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันปิดรับสมัครและเป็นรูปถ่ายครั้งเดียวกัน จำนวน 3 รูป
 5. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ
 6. หลักฐานอื่นๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

ในกรณีชื่อ-ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด ของเอกสารที่ประกอบการรับสมัครไม่ตรงกันจะต้องมีหนังสือรับรอง จากนายทะเบียนของที่ว่าการอำเภอเป็นผู้รับรองว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนรับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย (ให้นำหลักฐานต้นฉบับทุกฉบับมาตรวจสอบด้วย)

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
ระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา
*
อัตราเงินเดือน: 11,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ปราจีนบุรี,ปราจีนบุรี (สพฐ. (สพม. เขต 7))
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สพฐ. (สพม. เขต 7) :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ สพฐ. (สพม. เขต 7) คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สพฐ.

Scroll to Top