กสทช. เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-12 เม.ย. 2561

“กสทช. เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-12 เม.ย. 2561

กสทช. เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งประเภทปฏิบัติการของสำนักงาน กสทช.

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาจ้าง

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครและอัตราค่าตอบแทน/สิทธิประโยชน์

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง

ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการระดับต้น (ระดับ ก3) และพนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (ระดับ ก2) โดยมีรายละเอียดของด้านที่เปิดรับสมัครและลักษณะงานทั่วไป ดังนี้

ด้านที่เปิดรับสมัคร

 1. ด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
 2. ด้านกฎหมาย
 3. ด้านเศรษฐศาสตร์
 4. ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน
 5. ด้านการเงิน
 6. ด้านบัญชี
 7. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 8. ด้านตรวจสอบและปฏิบัติการ
 9. ด้านจัดการทั่วไป

ทั้งนี้ ลำดับที่ 8 ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค และลำดับที่ 9 ปฏิบัติงานที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

คุณสมบัติของระดับตำแหน่ง

 1. ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการระดับต้น (ระดับ ก๓)
  ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีตามด้านที่กำหนด
 2. ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (ระดับ ก๒)
  ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีตามด้านกฎหมายและสอบไล่ได้ความรู้ชั้นเนติบัณฑิต
 3. ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (ระดับ ก๒)
  ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทตามด้านที่กำหนด

คุณสมบัติเฉพาะด้าน

1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในด้านหนึ่งด้านใดตามข้อกำหนดคุณสมบัติ ดังนี้

ด้าน คุณวุฒิ
วิศวกรรมโทรคมนาคม/วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางโทรคมนาคม ทางไฟฟ้าสื่อสารหรือทางอิเล็กทรอนิกส์
กฎหมาย สาขาวิชานิติศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
วิเคราะห์นโยบายและแผน สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาภาษาวรรณคดีทางภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมทางโทรคมนาคม ทางไฟฟ้าสื่อสาร หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางไฟฟ้าสื่อสารทางโทรคมนาคม ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางบริหารธุรกิจทางบัญชี ทางการเงิน ทางคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางการบริหารงานบุคคล ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ทางการจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน ทางภูมิศาสตร์ และภูมิสารสนเทศ ทางสถิติ ทางสังคมวิทยา ทางจิตวิทยา หรือทางการจัดการโทรคมนาคม
การเงิน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางบัญชี ทางการเงิน หรือทางบริหารธุรกิจ
บัญชี สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางบัญชี
เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ หรือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตรวจสอบและปฏิบัติการ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางไฟฟ้าสื่อสารทางโทรคมนาคม หรือทางอิเล็กทรอนิกส์
จัดการทั่วไป สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี ทางภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางโทรคมนาคม ทางไฟฟ้าสื่อสาร หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางไฟฟ้าสื่อสาร ทาโทรคมนาคม ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางบริหารธุรกิจ ทางบัฐชี ทางการเงิน ทางคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางการบริหารงานบุคคล ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ทางการจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศทางสถิติ ทางสังคมวิทยา ทางจิตวิทยา หรือทางการจัดการโทรคมนาคม

2. มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีอายุไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันสมัครดังต่อไปนี้

 • TOEIC Listening & Readign Test ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน
 • TOEFL IBT ไม่น้อยกว่า 52 คะแนน
 • IELTS ไม่น้อยกว่าระดับ 4

3. เป็นผู้มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์โดยมีหนังสือรับรองจากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการอย่างน้อย 3 โปรแกรม ได้แก่ Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point

อัตราค่าตอบแทน

 1. ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการระดับต้น (ระดับ ก๓) สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านที่กำหนด อัตราเงินเดือนแรกบรรจุเดือนละ 20,000 บาท และค่าตอบแทนเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพในอัตราเดือนละ 2,500 บาท
 2. ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (ระดับ ก๒) สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านกฎหมายและสอบไล่ได้ความรู้ชั้นเนติบัณฑิต อัตราเงินเดือนแรกบรรจุเดือนละ 23,000 บาท และค่าตอบแทนเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพในอัตราเดือนละ 2,500 บาท แต่เมื่อรวมเงินเดือนหรือค่าจ้างและค่าตอบแทนเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพแล้วต้องไม่เกิน 25,000 บาท
 3. ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (ระดับ ก๒) สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทด้านที่กำหนด อัตราเงินเดือนแรกบรรจุเดือนละ 28,000 บาท

การรับสมัคร

 1. ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถสอบถามรายละเอียดและขอรับใบสมัครได้ที่สำนักทรัพยากรบุคคล สำนักงาน กสทช. อาคารอำนวยการชั้น 5 ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2561 ในวันและเวลาทำการ (เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.) หรือดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์ http://www.nbtc.go.th ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 2. ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารการสมัครและระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครเพียง 1 ตำแหน่ง ที่สำนักทรัพยากรบุคคล สำนักงาน กสทช. อาคารอำนวยการชั้น 5 ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2561 ในวันและเวลาทำการ (เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.) 

เอกสารการสมัคร

 1. ใบสมัครตามแบบที่กำหนด และรูปถ่ายขนาด 1×2 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก และแว่นตาดำ ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป (ระบุชื่อและนามสกุล หลังรูปถ่าย)
 2. สำเนาปริญญาบัตรและ/หรือ ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 5. สำเนาเอกสารแสดงผลคะแนนสอบความรู้ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กำหนด จำนวน 1 ชุด
 6. สำเนาเอกสารรับรองความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ตามที่กำหนดจำนวน 1 ชุด
 7. หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานเพื่อใช้ประกอบการสัมภาษณ์ (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
 8. หนังสือรับรองแพทย์ที่รับรองว่าไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเป็นโรค หรืออื่นๆ
 9. สำเนาหลักฐานอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการพิจารณา อาทิ ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรอง “สำเนาถูกต้อง” พร้อม วัน เดือน ปี ในสำเนาเอกสารทุกฉบับ และภายหลังเสร็จสิ้นการคัดเลือกให้ผู้ผ่านการคัดเลือกนำเอกสารการสมัครฉบับจริงลำดับที่ 4.3.2 – 4.3.6 และ 4.3.9 มาแสดงต่อสำนักงาน กสทช.

ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามด้านและระดับตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการคดัเลือก และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครนำมายื่นไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด จะถือว่าผู้สมัครเป็ฯผู้ขาดคุณสมบัติการสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศนี้

ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. จะพิจารณารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีเอกสารถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดเท่านั้น และจำไม่รับเอกสารใดๆ เพิ่มเติมภายหลังจากวันที่สำนักงาน กสทช. ได้รับสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ตำแหน่ง: พนักงานปฏิบัติงานระดับต้น,พนักงานปฏิบัติงานระดับกลาง
ระดับการศึกษา: ป.ตรี,ป.โท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน กสทช. :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 4 พ.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ กสทช. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กสทช.

Scroll to Top