สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 16 ก.พ. -9 มี.ค. 2561

“สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 16 ก.พ. -9 มี.ค. 2561

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

ด้วยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานในสังกัดต่างๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร พนักงาน

 • พนักงานกลุ่มเวชศาสตร์การบิน
  • สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ที่เกีย่วข้องกับการบิน หรือสาขาอื่นที่ กพท. เห็นว่าเหมาะสม
  • มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือผลสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.5 คะแนน หรือ TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน โดยคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบจนถึงวันที่สมัคร
 • พนักงานกองตรวจสอบความปลอดภัยห้องโดยสาร
  • สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมการบินและอากาศยาน วิศวกรรมการบินและอวกาศ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมโยธา หรือวิศวกรรมอุตสาหการ)  หรือสาขาอื่นที่ กพท. เห็นว่าเหมาะสม
  • มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือผลสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.5 คะแนน หรือ TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน โดยคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สมัครเว้นแต่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในระดับปริญญาตรี โท หรือ เอก จากสถานศึกษาในต่างประเทศ ในหลักสูตรที่ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร
  • หากมีประสบการณ์ทำงานเป็นพนักงานต้อนรับในอากาศยานอย่างต่ำ 5 ปี จากสายการบินทั้งในและต่างประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • หากมีประสบการณ์ทำงานในระดับหัวหน้าพนักงานต้อนรับในอากาศยาน ครูฝึกด้านความปลอดภัยในห้องโดยสาร หรือตำแหน่งระดับบริหารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบิน การฝึกอบรมและการรักษาความปลอดภัยในห้องโดยสาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมและติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกได้ดี
 • พนักงานกองการเงิน
  • สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี ในสาขาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่ กพท. เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
 • พนักงานกลุ่มประกันคุณภาพ
  • สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ที่เกีย่วข้องกับการบิน หรือสาขาอื่นที่ กพท. เห็นว่าเหมาะสม
  • มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือผลสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.5 คะแนน หรือ TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน โดยคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบจนถึงวันที่สมัคร
 • พนักงานกองสิ่งแวดล้อมการบิน
  • สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ด้านสิ่งแวดล้อมหรือพลังงาน หรือสาขานิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่ กพท. เห็นว่าเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
  • มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือผลสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.5 คะแนน หรือ TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน โดยคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สมัครเว้นแต่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในระดับปริญญาตรี โท หรือ เอก จากสถานศึกษาในต่างประเทศ ในหลักสูตรที่ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร
  • หากมีประสบการณ์ทำงานในด้านที่เกี่ยข้อง เช่น ด้านการบิน สิ่งแวดล้อม พลังงาน หรือ ก๊าซเรือนกระจก จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • พนักงานกองแผนภูมิการบิน
  • สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีด้านการบิน สาขาการจัดการจราจรทางอากาศ หรือสาขาอื่นที่ กพท. เห็นว่าเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
  • มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือผลสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.5 คะแนน หรือ TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน โดยคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สมัครเว้นแต่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในระดับปริญญาตรี โท หรือ เอก จากสถานศึกษาในต่างประเทศ ในหลักสูตรที่ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร
  • หากมีความรู้พื้นฐานด้านการจัดการจราจรทืางอากาศ หรือด้านภูมิศาสตร์สารสนเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • หากสามารถใช้โปรแกรม ArcMap ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • พนักงานกองแถลงข่าวการบิน
  • สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีด้านการบิน สาขาการจัดการจราจรทางอากาศ หรือสาขาอื่นที่ กพท. เห็นว่าเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
  • มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือผลสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.5 คะแนน หรือ TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน โดยคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สมัครเว้นแต่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในระดับปริญญาตรี โท หรือ เอก จากสถานศึกษาในต่างประเทศ ในหลักสูตรที่ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร
  • มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี
  • หากมีความรู้พื้นฐานด้านการบินหรือความรู้ด้านการจัดการเทคโนโลยีการบินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • หากสามารถใช้โปรแกรม Adobe FrameMaker หรือมีความรู้ด้านการพัฒนาฐานข้อมูลได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • พนักงานกองกฎหมายมาตรฐานความปลอดภัย
  • สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่ กพท. เห็นว่าเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
  • มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือผลสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.5 คะแนน หรือ TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน โดยคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สมัครเว้นแต่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในระดับปริญญาตรี โท หรือ เอก จากสถานศึกษาในต่างประเทศ ในหลักสูตรที่ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร
  • หากมีประสบการณ์ทำงานด้านกฎหมายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • พนักงานกองกฎหมายมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย
  1. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่ กพท. เห็นว่าเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
  2. มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือผลสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.5 คะแนน หรือ TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน โดยคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สมัครเว้นแต่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในระดับปริญญาตรี โท หรือ เอก จากสถานศึกษาในต่างประเทศ ในหลักสูตรที่ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร
  3. หากมีประสบการณ์ทำงานด้านกฎหมายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • พนักงานบริหารทั่วไป
  1. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาที่ กพท. เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ตำแหน่งที่รับสมัคร ผู้จัดการ หัวหน้ากอง

 • ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรมการบิน
  1. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์) การจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ สาขาโลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานที่จะต้องรับผิดชอบตามตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง
  2. มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน หรือผลสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 คะแนน หรือ TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 65 คะแนน โดยคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สมัครเว้นแต่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในระดับปริญญาตรี โท หรือ เอก จากสถานศึกษาในต่างประเทศ ในหลักสูตรที่ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร
  3. มีประสบการณ์ทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี
 • หัวหน้ากองกฎหมายมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย
  1. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
  2. มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน หรือผลสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 คะแนน หรือ TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 65 คะแนน โดยคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สมัครเว้นแต่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในระดับปริญญาตรี โท หรือ เอก จากสถานศึกษาในต่างประเทศ ในหลักสูตรที่ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร
  3. มีประสบการณ์ทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี
 • หัวหน้ากองนิติกรรมสัญญาและกฎหมายทั่วไป
  1. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
  2. มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน หรือผลสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 คะแนน หรือ TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 65 คะแนน โดยคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สมัครเว้นแต่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในระดับปริญญาตรี โท หรือ เอก จากสถานศึกษาในต่างประเทศ ในหลักสูตรที่ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร
  3. มีประสบการณ์ทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี
 • หัวหน้ากองการอนุญาตการบิน
  1. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานที่จะต้องรับผิดชอบตามตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง
  2. มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน หรือผลสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 คะแนน หรือ TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 65 คะแนน โดยคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สมัครเว้นแต่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในระดับปริญญาตรี โท หรือ เอก จากสถานศึกษาในต่างประเทศ ในหลักสูตรที่ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร
  3. มีประสบการณ์ทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี
 • หัวหน้ากองแผนภูมิการบิน
  1. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการบิน สาขาการจัดการจราจรทางอากาศหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานที่จะต้องรับผิดชอบตามตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง
  2. มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน หรือผลสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 คะแนน หรือ TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 65 คะแนน โดยคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สมัครเว้นแต่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในระดับปริญญาตรี โท หรือ เอก จากสถานศึกษาในต่างประเทศ ในหลักสูตรที่ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร
  3. มีประสบการณ์ทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี
 • หัวหน้ากองแถลงข่าวการบิน
  1. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการบิน สาขาการจัดการจราจรทางอากาศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานที่จะต้องรับผิดชอบตามตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง
  2. มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน หรือผลสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 คะแนน หรือ TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 65 คะแนน โดยคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สมัครเว้นแต่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในระดับปริญญาตรี โท หรือ เอก จากสถานศึกษาในต่างประเทศ ในหลักสูตรที่ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร
  3. มีประสบการณ์ทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี
 • หัวหน้ากองสื่อสารองค์กร
  1. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  2. มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน หรือผลสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 คะแนน หรือ TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 65 คะแนน โดยคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สมัครเว้นแต่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในระดับปริญญาตรี โท หรือ เอก จากสถานศึกษาในต่างประเทศ ในหลักสูตรที่ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร
  3. มีประสบการณ์ทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี
 • หัวหน้ากองตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน
  1. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยีการบิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานที่จะต้องรับผิดชอบตามตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง
  2. มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน หรือผลสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 คะแนน หรือ TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 65 คะแนน โดยคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สมัครเว้นแต่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในระดับปริญญาตรี โท หรือ เอก จากสถานศึกษาในต่างประเทศ ในหลักสูตรที่ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร
  3. มีประสบการณ์ทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี
 • หัวหน้ากองการบินตรวจสอบ
  1. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการบิน สาขาการจัดการจราจรทางอากาศ อุตุนิยมวิทยา คณิตศาสตร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานที่จะต้องรับผิดชอบตามตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง
  2. มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน หรือผลสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.5 คะแนน หรือ TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 65 คะแนน หรือมาตรฐาน ICAO Level 4 โดยคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สมัคร เว้นแต่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในระดับปริญญาตรี โท หรือ เอก จากสถานศึกษาในต่างประเทศ ในหลักสูตรที่ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร
  3. มีประสบการณ์ทำงานในด้านที่เกียวข้องกับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี
  4. มีใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรีขึ้นไป
 • หัวหน้ากองรับรองการดำเนินงานสนามบิน
  1. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมโยธา หรือทางวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการบิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานที่จะต้องรับผิดชอบตามตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง
  2. มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน หรือผลสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 คะแนน หรือ TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 65 คะแนน โดยคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สมัครเว้นแต่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในระดับปริญญาตรี โท หรือ เอก จากสถานศึกษาในต่างประเทศ ในหลักสูตรที่ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร
  3. มีประสบการณ์ทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี
  4. หากได้รับปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.)

เอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร

 1. ประวัติส่นตัว โดยกรอกตามแบบฟอร์มใบสมัครของ กพท. พร้อมติดรูปถ่ายสีหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว (ไม่เกิน 6 เดือน) โดยสามารถ download แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ลิงคืด้านล่าง/+
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. สำเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา และสำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
 5. สำเนาใบรับรองคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ IELTS หรือ TOEFL IBT ซึ่งมีผลคะแนนตามที่ กพท. กำหนด โดยคะนแนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบจนถึงวันที่สมัคร (เฉฑาะกรณี ที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาในต่างประเทศ ในหลักสูตรที่ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตรป
 6. ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันที่ออกให้ระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือนนับถึงวันที่สมัคร (ตัวจริง)
 7. ผลการตรวจสอบประัวติอาชญากรรม ที่กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติออกให้ ระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันที่สมัคร (ตัวจริง)
 8. สำเนาหลักฐานการผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)
 9. สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ กรณีที่ผู้สมัครนำเอกสารปลอมมายื่นเพื่อประกอบการสมัครคัดเลือก หากตรวจสอบพบภายหลังจะให้ออกจากงานทันที เนื่องจากเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่ กพท. กำหนด และจะพิจารณาดำเนินคดีอาญาตามความเหมาะสมต่อไป

การรับสมัครและการยื่นใบสมัคร

ผู้สมัครสามารถส่งเอกสารหลักฐานการสมัครงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ถึงกองบริหารทรัพยากรบุคคลฝ่ายบริหารกลาง สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เลขที่ 333/105 อาคารหลักสี่พลาซ่า 2 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 วงเล็บมุมซอง “สมัครงาน” หรือผู้สมัครสามารถส่งซองเอกสารการสมัครงานที่ปิดผนึกเรียบร้อย ได้ที่ ชั้น 3 อาคารหลักสี่พลาซ่า 2 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2561 โดยถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายของผู้สมัคร เอกสารสมัครที่ส่งภายหลังวันที่ 2 มีนาคม 2561 จะไม่ได้รับการพิจารณา

ตำแหน่ง: พนักงานกลุ่มเวชศาสตร์การบิน,พนักงานกองตรวจสอบความปลอดภัยห้องโดยสาร,พนักงานกองการเงิน,พนักงานกลุ่มประกันคุณภาพ,พนักงานกองสิ่งแวดล้อมการบิน,พนักงานกองแผนภูมิการบิน,พนักงานกองแถลงข่าวการบิน,พนักงานกองกฎหมายมาตรฐานความปลอดภัย,พนักงานกองกฎหมายมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย,พนักงานบริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปวส.,ป.ตรี,ป.โท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย :mail  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 20 มี.ค. 2561
สอบวันที่: 16 ก.พ. 2561
ประกาศผลสอบ: 16 ก.พ. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | 2 | 3 | 4 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

Scroll to Top