มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 19 ก.พ. -15 มี.ค. 2561

“มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 19 ก.พ. -15 มี.ค. 2561

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : – ได้รับปริญญาโท ทางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ออกแบบนิเทศศิลป์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
– อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์
– มีประสบการณ์ด้านงานประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์การ อย่างน้อย 3 ปี
– มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี
– มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์สถาบันการศึกษา และสามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
2. สามารถวางแผน จัดทำงบประมาณ และวัดผลแผนการประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะพาณิชย์ฯ ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
3. สามารถจัดทำเอกสารและผลิตบทความ บทสัมภาษณ์ลงในสื่อต่างๆ ที่มีรูปแบบแตกต่างกัน และสรุปประเด็นสำคัญเพื่อการรายงานข่าว
4. มีความสามารถในการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ เขียนสคริปท์ วางแผนการออกแบบ และเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ
5. รวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆ จัดทำข่าวสารเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์
6. สามารถให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้บริการข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ปฏิบัติงานที่ต้องทำการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน หรือแก้ไขปัญหาในงานที่มีความยุ่งยากและขอบเขตกว้างขวาง
ทักษะ/สมรรถนะ : ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในงานด้านการประชาสัมพันธ์

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

ตำแหน่ง: นักประชาสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ป.โท
อัตราเงินเดือน: 23,630-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Scroll to Top