มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 19 ก.พ. -15 มี.ค. 2561

“มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 19 ก.พ. -15 มี.ค. 2561

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : – ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
– มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ สามารถพูด อ่าน เขียน ได้ในระดับดี
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word , Excel และ Power Point ได้เป็นอย่างดี
– มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ดำเนินงานเอกสารเกี่ยวกับโครงการวิจัยและให้คำปรึกษา
2. ติดต่อประสานงานกับผู้ว่าจ้างให้ทำหนังสือมอบหมายงานให้ศูนย์ฯ เป็นผู้ดำเนินการโครงการที่ปรึกษา
3. ประสานเรื่องการร่างสัญญาจ้างหรือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือให้คณาจารย์ผู้ดำเนินการโครงการตรวจสอบ
4. จัดเตรียมบันทึกภายในส่งให้สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาฯ (TU-RAC) เพื่อแจ้งยอดค่าธรรมเนียม 2.5% ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยบันทึกท่านอธิการบดีมอบอำนาจให้คณบดีลงนามสัญญาจ้างหรือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และสำเนาบัตรผู้มอบ ผู้รับมอบ
5. ติดตามการเบิกค่าจ้างแต่ละงวดให้ทันตามที่สัญญาจ้างกำหนด โดยแจ้งคณาจารย์ที่ดำเนินโครงการให้ทราบกำหนดส่งมอบงานและศูนย์ฯ จะทำหนังสือนำส่งมอบงานพร้อมทั้งขออนุมัติเบิกค่าจ้างในแต่ละงวดและนำส่งเล่มฉบับรายงานให้ครบจำนวนชุดตามที่ได้ระบุในสัญญาจ้าง เพื่อมอบให้กับผู้ว่าจ้าง
6. ประสานกับผู้ว่าจ้างหรือคณาจารย์ผู้ดำเนินการโครงการงานแต่ละงวดได้ผ่านการตรวจการจ้างหรือไม่หรือมีการแก้ไข และศูนย์ฯ จะได้ทำหนังสือส่งมอบงานฉบับแก้ไข
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : คอมพิวเตอร์ การบริหารการจัดการ
ทักษะ/สมรรถนะ : คอมพิวเตอร์

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ป.โท
อัตราเงินเดือน: 23,630-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Scroll to Top