สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-15 ก.พ. 2561 รวม 11 อัตรา

“สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-15 ก.พ. 2561 รวม 11 อัตรา

สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเป็นการทั่วไป เพื่อเข้าทำงานเป็นพนักงานของสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร จำนวน 11 อัตรา

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร

ลำดับตำแหน่งสังกัดจำนวนที่รับสมัครอัตราค่าจ้างต่อเดือน (บาท)
งานฝ่าย
1.นิติกรงานนิติกรฝ่ายบริหารงานทั่วไป1 อัตรา15,000 บาท
– ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางกฎหมาย
2.พนักงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์งานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ฝ่ายนโยบายและประมวลผล1 อัตรา15,000 บาท
– ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางที่มีการศึกษาวิชาการประมวลผลด้วยเครื่องจักรไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิต
– ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้และได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเขียนคำสั่งให้เครื่องจักรประมวลผลทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเขียนคำสั่งให้เครื่องจักรประมวลผลทำงานจากสถาบันการศึกษาหรือการศึกษาหรือบริษัทมาแล้ว
3.วิศวกรงานบริหารและพัฒนาตลาดฝ่ายอำนวยการตลาด1 อัตรา15,000 บาท
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิศวกรรมศาสตร์
4.วิศกรงานบริหารและพัฒนาตลาดฝ่ายอำนวยการตลาดธนบุรี1 อัตรา15,000 บาท
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิศวกรรมศาสตร์
5.พนักงานการเงินและบัญชีงานบัญชีและตรวจสอบฝ่ายการคลัง2 อัตรา9,400 บาท
ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะในหน้าที่ ทางบัญชี การเงิน พาณิชยการ บริหารธุรกิจ
6.พนักงานเร่งรัดหนี้สินงานผลประโยชน์และเร่งรัดหนี้สินฝ่ายการคลัง1 อัตรา9,400 บาท

– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือ
– ได้รับประกาศนียับตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

7.พนักงานเก็บเงินตลาดเทวราชฝ่ายอำนวยการตลาด1 อัตรา9,400 บาท
– ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ ทางบัญชี พาณิชยการ การตลาด การขาย เลขานุการ คอมพิวเตอร์
8.พนักงานเก็บเงินตลาดบางกะปิฝ่ายอำนวยการตลาด1 อัตรา9,400 บาท
– ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ ทางบัญชี พาณิชยการ การตลาด การขาย เลขานุการ คอมพิวเตอร์
9.พนักงานเก็บเงินงานการเงินและบัญชีฝ่ายอำนวยการตลาดธนบุรี1 อัตรา9,400 บาท
– ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ ทางบัญชี พาณิชยการ การตลาด การขาย เลขานุการ คอมพิวเตอร์
10.ช่างงานบริหารและพัฒนาตลาดฝ่ายอำนวยการตลาดธนบุรี1 อัตรา9,400 บาท
– ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตริวชาชีพหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ ทางช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างไฟฟ้า ช่างสถาปัตยกรรม

5. กำหนดวัน เวล และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครใหขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 5 (เข้าลิฟท์ด้านหลัง) สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร เลขที่ 8 อาคารโกลด์มาร์เก็ต ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (ใกล้ตลาดประชานิเวศน์ 1) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันทำการของราชการ (ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น.) โทร. 02 158 0740-42 ต่อภายใน 23 หรือ www.bangkokmarket.go.th

6. เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นในวันสมัคร

  1. ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายในคร้งเดียกวันและถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงัวนเปิดรับสมัคร) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
  2. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
  3. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
  4. หลักฐานการศึกษา พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
  5. ผู้สมัครที่เป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว และต้องมีหลักฐานทางทหาร ได้แก่ ใบสำคัญแบบ สด.8 สด.9 สด.43 อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลักฐานการศึกษาวิชาทหาร รด.ปี 3 หรือ รด.ปี 5 พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
  6. ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐเท่านั้น อายุไม่เกิน 1เดือน

หมายเหตุ  เอกสารตั้งแต่ลำดับที่ 2 ถึง 6 ขอให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ และต้องยื่นเอสการและหลักฐานให้ครบถ้วนภายในวันรับสมัครวันสุดท้ายหากพบว่าไม่ครบถ้วนจะถูกตัดสิทธิไม่มีรายชื่อในการเข้าสอบทันที

ตำแหน่ง: นิติกร,พนักงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์,วิศกร,พนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานเร่งรัดหนี้สิน,พนักงานเก็บเงิน,ช่าง
ระดับการศึกษา: ปวช.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 9,400-15,000
อัตราว่าง: 11
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร