สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-18 ก.พ. 2561 รวม 8 อัตรา

“สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-18 ก.พ. 2561 รวม 8 อัตรา

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงาน

ด้วยสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงาน

1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 1. ตำแหน่ง นิติกร
  จำนวน
  3 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางนิติศาสตร์ และเป็นผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางนิติศาสตร์

 2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สอบสวน
  จำนวน
  2 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางนิติศาสตร์ และเป็นผู้สอบไล่ได้ความรู้ขั้นเนติบัณฑิตของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา หรือ
  2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางนิติศาสตร์ และสำเร็จการศึกษาปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางรัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือ
  3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางนิติศาสตร์

 3. ตำแหน่ง นักวิชาการ (งานวิจัย)
  จำนวน
  1 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ การบริหาร การศึกษา สังคมศษสตร์ กฎหมาย รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ บัญชี คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ โดยต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาโทหลักสูตรที่ทำวิทยานิพนธ์ หากมีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยในองค์กรหรือสถาบันการศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


 4. ตำแหน่ง นักวิชาการ (งานบริหารพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาการจัดการเอกสารและจดหมายเหตุ สาขาวพิพิธภัณฑ์ศึกษา ประวัติศาสตร์ การจัดการสารสนเทศ หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านพิพิธภัณฑ์และบรรณารักษณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


 5. ตำแหน่ง นักวิชาการ (งานวิเทศสัมพันธ์)
  จำนวน
  1 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ การบริหาร การศึกษา สังคมศาสตร์ กฎหมาย รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ บัญชี คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หากมีทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง/พูด/อ่าน/เขียน) ในระดับดีมาก โดยมีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน หรือ IELTS ไม่น้อยกว่าระดับ 6 หรือผลการทดสอบภาษาอังกฤษในสถาบันอื่นที่มีหลักฐานแสดงการรับรองว่าเป็ฯคะแนนระดับเดียวกันจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. เงินเดือนที่จะได้รับ

 1. อัตราเงินเดือนสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เงินเดือน 19,500 บาท
 2. อัตราเงินเดือนสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท เงินเดือน 22,750 บาท

4. การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9-18 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://ombudsman.job.thai.com

ตำแหน่ง: นิติกร,เจ้าหน้าที่สอบสวน,นักวิชาการ
ระดับการศึกษา: ป.ตรี,ป.โท
อัตราเงินเดือน: 19,500-22,750
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 23 ก.พ. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

Scroll to Top