กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 ก.พ. -12 ก.พ. 2561

“กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 ก.พ. -12 ก.พ. 2561

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเกษตร (เขต ๔)
อัตราเงินเดือน : ๑๓,๐๑๐ หรือ ๑๓,๘๐๐ บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปวท.
– ปวส.
– อนุปริญญา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ๑. ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์
สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางการเกษตร
ทางเทคโนโลยีการเกษตร
ทางเทคโนโลยีการยาง
หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
๒. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์
สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม
สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางการเกษตร
ทางเทคโนโลยีการเกษตร ทางเทคโนโลยีการยาง
หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. รวบรวมรายละเอียดสถิติข้อมูล
และดำเนินการต่างๆ เพื่อการ
วิเคราะห์วิจัยทางการเกษตร
ในแปลงทดลองและห้องปฏิบัติการ
๒. ควบคุม กำกับ ดูแล พ.ร.บ.
ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ
๓. ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ตลอดจนเผยแพร่ความรู้การเกษตร
ในด้านต่างๆ เช่น พันธุ์พืช
การปรับปรุงบำรุงดินเทคโนโลยี
การเก็บเกี่ยว กระบวนการผลิตพืช
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ (เขต ๔)
อัตราเงินเดือน : ๑๑,๒๘๐ บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชาพณิชยการ ในทางที่เห็นว่าเหมาะสม
กับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรับ-ส่ง
ลงทะเบียน แยกประเภทและจัดส่ง
หนังสือ เอกสารให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเก็บและค้นหาหนังสือ
และช่วยร่างหนังสือโต้ตอบ พิมพ์
ตรวจทาน และคัดเวียนหนังสือ
เอกสาร
๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเกษตร,เจ้าหน้าที่ธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมวิชาการเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมวิชาการเกษตร

Scroll to Top