กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 ก.พ. -15 ก.พ. 2561

“กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 ก.พ. -15 ก.พ. 2561

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานประจำสำนักงาน (เขต 3)
อัตราเงินเดือน : 10430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษา ตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.๓) หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมตอนต้น (ม.๓) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลาย (ม.๖)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษา
ตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.๓) หรือ
ประกาศนียบัตรมัธยมตอนต้น (ม.๓)
หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.๖)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ
และงานสารบรรณ โดยมีหน้าที่
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
เช่น รับ – ส่ง ลงทะเบียน
แยกประเภท และจัดส่งหนังสือ
เอกสาร ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่างโต้ตอบบันทึก ย่อเรื่อง ตรวจ
ทานหนังสือ รวบรวมข้อมูลและ
สถิติ การรวบรวม ตรวจสอบ
ติดตาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง
รายการ เก็บรักษา และ
ให้บริการเอกสารของทางราชการ
๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : ลูกมือช่าง (เขต 3)
อัตราเงินเดือน : 10430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษา ตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.๓) หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมตอนต้น (ม.๓) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลาย (ม.๖)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษา
ตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.๓) หรือ
ประกาศนียบัตรมัธยมตอนต้น (ม.๓)
หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.๖)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานช่วยติดตั้ง ซ่อมแซม
ประกอบดัดแปลง ทดสอบ
บำรุงเครื่องจักร เครื่องยนต์
เครื่องทุ่นแรง ทำความสะอาด
และแก้ไขข้อขัดข้องเกี่ยวกับ
เครื่องยนต์ หรือเครื่องไฟฟ้า
หรือประปา หรือเครื่องจักรกล
การเกษตร และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเกษตร (เขต 3)
อัตราเงินเดือน : 13010 หรือ 13800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปวท.
– ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ๑. ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์
สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางการเกษตร
ทางเทคโนโลยีการเกษตร
ทางเทคโนโลยีการยาง
หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
๒. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์
สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม
สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางการเกษตร
ทางเทคโนโลยีการเกษตร ทางเทคโนโลยีการยาง
หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. รวบรวมรายละเอียดสถิติข้อมูล
และดำเนินการต่างๆ
เพื่อการวิเคราะห์วิจัยทางการเกษตร
ในแปลงทดลองและห้องปฏิบัติการ
๒. ควบคุม กำกับ ดูแล พ.ร.บ.
ที่กรมฯ รับผิดชอบ
๓. ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ตลอดจนเผยแพร่ความรู้การเกษตร
ในด้านต่างๆ เช่น พันธุ์พืช
การปรับปรุงบำรุงดินเทคโนโลยี
การเก็บเกี่ยว กระบวนการผลิตพืช
การให้บริการตรวจสอบ
ระบบการผลิตพืช
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร (เขต 3)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางการเกษตร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานทางวิชาการเกษตร
เกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า
ทดลอง วิเคราะห์ วิจัยทางการเกษตร
และพัฒนาเกี่ยวกับวิชาการเกษตร
หรือควบคุม และดำเนินการ
ให้เป็นไปตามกฎหมายที่
กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ
หรือบริการวิเคราะห์ทดสอบ
ตรวจสอบและรับรองปัจจัย
การผลิต ผลิตผล ผลิตภัณฑ์พืช
กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์พืช
สินค้าเกษตร และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
๑. ทดสอบความสามารถในการ ศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล รวมทั้งความรู้ใน ด้านต่าง ๆ ของกรมวิชาการเกษตร ๒. ทดสอบความรู้ทางการเกษตร ความรู้ในการวิเคราะห์ ทดสอบ และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ๓. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ของกรมวิชาการเกษตร ที่เกี่ยวข้อง
วิธีการประเมิน : สอบ ข้อเขียน

ตำแหน่ง: พนักงานประจำสำนักงาน,ลูกมือช่าง,เจ้าพนักงานการเกษตร,นักวิชาการเกษตร
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 10,430-18,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: ขอนแก่น,ขอนแก่น ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมวิชาการเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | 2 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมวิชาการเกษตร

Scroll to Top