KP-2159 คู่มือสอบนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ออกใหม่ ปี 2561

234฿

คำอธิบาย

KP-2159 คู่มือสอบนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ออกใหม่ ปี 2561

สารบัญ


*
ประวัติความเป็นมา โครงสร้าง วิสัยทัศน์ อำนาจหน้าที่  โครงสร้าง  


*
ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 


*
หลักวิชาการวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน  


*แนวข้อสอบเกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์และพลังงาน


*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548  ชุดที่ 1.  


*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.
2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548  ชุดที่ 2. 


*เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 
2560 


*เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 


*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 
2551  


*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
2534


*เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
    


*เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ


*เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 


*เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 
2