KP-2154 คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประกันสังคม ออกใหม่ 2561

234฿

คำอธิบาย

KP-2154 คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานประกันสังคม ออกใหม่ 2561

สารบัญ


*
ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง หน้าที่ ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานประกันสังคม                           


*
ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงแรงงาน  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบาย                              


*
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                               


*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ.ศ. 
2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                          


*
ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ                                                                                          


*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.
2526  ชุดที่  1


*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.
2526  ชุดที่  2  


*
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ. 2547 


*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 
2547  


*เจาะข้อสอบ สังคม การเมือง สถานการณ์ปัจจุบัน และความรู้เกี่ยวกับ สนง.ประกันสังคม
และกระทรวงแรงงาน 


*
สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560                                             


*เจาะข้อสอบ
 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ชุดที่ 1                      


*เจาะข้อสอบ
 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ชุดที่ 2 


*
ความรู้เกี่ยวกับ งานธุรการ                                                                                                                                                            


*เจาะข้อสอบ งานธุรการ