KP-2150 คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ออกใหม่ 2561

234฿

คำอธิบาย

KP-2150 คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ออกใหม่ 2561

สารบัญ


*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ค่านิยม โครงสร้าง                        

          –เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                  

          –เจาะข้อสอบ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556                                      

          –เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                               

          –เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2560                                                             

          –เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                              

          –เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                               

          –เจาะข้อสอบกฎหมายอาญา ชุดที่ 1.                                                              

          –เจาะข้อสอบกฎหมายอาญา ชุดที่ 2.                                                              

          –เจาะข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 1.                                             

          –เจาะข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 2.                                               

          –เจาะข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 1.                                       

          –เจาะข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 2.                                         

          –เจาะข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ชุดที่ 1.                                            

          -เจาะข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ชุดที่ 2.