KP-2147 คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมบัญชีกลาง ออกใหม่ปี 2561

234฿

คำอธิบาย

KP-2147 คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมบัญชีกลาง ออกใหม่ปี 2561

สารบัญ


*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ หน้าที่ความรับผิดชอบ  โครงสร้าง          


*
ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                           


*เจาะข้อสอบ งานธุรการ
                                                                                       


*
ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ                                                                                      


*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.
2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชุดที่ 1.                                                                                           


*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.
2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชุดที่ 2.                                                                                            


*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม                 


*เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 
2560  


*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 
2551                                                      


*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.
2558        


*เจาะข้อสอบ การวิเคราะห์ การวางแผนงาน การประสานงาน การจัดการองค์การ                         


*เจาะข้อสอบ เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ                                                                         


*
การบริหารราชการ                                                                                                    


*
ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)                                                    


*
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง