KP-2137 คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ออกใหม่ปี 2561

243฿

คำอธิบาย

KP-2137 คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ออกใหม่ปี 2561

สารบัญ


*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์                                                                


*เจาะข้อสอบ  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2560 ชุดที่ 1.                                     


*เจาะข้อสอบ  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2560 ชุดที่ 2.                                     


*
ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2560                                                                    


*เจาะข้อสอบ ข้อบังคับ การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2560                                    


*
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554                                                    


*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 
2554                              


*
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554                                                             


*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 
2554                                       


*เจาะข้อสอบกฎหมายอาญา
                                                                                     


*เจาะข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
                                                                         


*เจาะข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
                                                                 


*เจาะข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
                                                                             


*เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
                                                                    


*
ความรู้เกี่ยวกับวงงานรัฐสภา