KP-2133 คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฏร์ธานี ออกใหม่ปี 2561

234฿

คำอธิบาย

KP-2133 คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฏร์ธานี ออกใหม่ปี 2561

สารบัญ


*เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                     


*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.
2535                                                         


*
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550                                                                    


*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 
2550                                                       


*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 
2551                                           


*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม               


*
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                                  


*
ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                       


*
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                       


*เจาะข้อสอบ  การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล   
                                                


*เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 
1.                                                               


*เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 
2.                                                                


*เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 
3.