KP-2131 คู่มือสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่่ยวและกีฬา ออกใหม่ปี 2561

234฿

คำอธิบาย

KP-2131 คู่มือสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่่ยวและกีฬา ออกใหม่ปี 2561

สารบัญ


*วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ค่านิยมหลัก โครงสร้าง ภารกิจ                            


*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 1.                                                                              


*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.
2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 2.                                                                              


*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 
2547                         


*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.
2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม          


*เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ. 2560                                                                                                               


*เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560                


*ข้อสอบ สภาพเศรษฐกิจสังคม และการเมืองปัจจุบัน
                                                    

Øความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                           


*แนวข้อสอบ  ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

(GFMIS)                                                                                                               


*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 
2549     


*
ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง


*
การตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่างๆ                                                               


*
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา                                                                                 


*
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา                                                                                   


*
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคา                                                                              


*
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ                                                                                        


*
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีกรณีพิเศษ                                                                                     


*แนวข้อสอบรวม