KP-2129 คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร ออกใหม่ปี 2561

234฿

คำอธิบาย

KP-2129 คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร ออกใหม่ปี 2561

สารบัญ


*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์                                                            


*เจาะข้อสอบ  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2560 ชุดที่ 1.                                 


*เจาะข้อสอบ  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2560 ชุดที่ 2.                                 


*
ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2560                                                      


*เจาะข้อสอบ ข้อบังคับ การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2560                               


*
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2554                                                


*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 
2554                         


*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 
2554                                                         


*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 
2554                                   


*
การพัฒนาระบบราชการ                                                                                             


*
การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารผลการปฏิบัติงาน และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล                 


*
การวิเคราะห์ข้อมูลบุคคล การจัดทำระบบสารสนเทศทะเบียนประวัติ                                         


*
การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ                                                         


*
การวิเคราะห์งาน การกำหนดตำแหน่งและการวางแผนกำลังคน                                               


*
ความรู้เกี่ยวกับระบบบำเหน็จบำนาญ การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์และสวัสดิการ          


*เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 
1.                                                                  


*เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 
2.                                                                  


*เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 
3.