โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-9 ก.พ. 2561 รวม 50 อัตรา

“โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-9 ก.พ. 2561 รวม 50 อัตรา

โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมดุริยางค์ทหารบก

เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริรางค์ทหารบก

กรมดุริยางค์ทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนชาย-หญิง เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 50 อัตรา

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1 เป็นชายหรือหญิงมีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ (พ.ศ.2543-2546)

1.2 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยมศึกษาปีที่ 3) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า

1.3 ต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ สำหรับนักเรียนดุริยางค์ที่ศึกษาในโรงเรียนดุริยางค์ทหารบก อยู่ในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับซึ่งเป็นผู้มีสัญชาติไทยแต่บิดาและมารดามิได้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดหรือสัญชาติอื่น ให้ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติว่าด้วยการกำหนดสัญชาติตามระเบียบนี้

1.4 มีบุคลิกโดยมีอวัยวะรูปร่างลักษณะท่าทาง ขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และตามที่กองทัพบกกำหนดรายละเอียดไว้

1.5 มีความรู้ความสามารถด้านดนตรี ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ

1.6 เป็นโสด ไม่เคยมีความประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ

1.7 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยไม่บกพร่องในศีลธรมอันดี มีความเลื่อมใสในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย อนมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และมีผู้ปกครองดุแลรับผิดชอบ

1.8 ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช

1.9 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

1.10 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญาไม่เคยต้องคำพิพากษาในคดียาเสพติดและไม่เคยต้องคำพิพากษาให้ถูกลงโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

1.11 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ

1.12 เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดา หรือผู้ปกครองให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบกแล้ว

1.13 ต้องมีผู้ปกครองหรือผู้รับรองที่มีคุณสมบัติตามที่กองทัพบกกำหนด ทำการรับรองตามพันธกรณี

1.14 ต้องไม่มีพันธกรณีผูกพันกับองค์กรของรัฐบาลหรือเอกชน อันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

2. ประเภทเครื่องดนตรีที่รับสมัคร โดยแยก ชาย/หญิง ดังนี้

2.1 ชาย รับเครื่องดนตรี 17 ชนิด ประกอบด้วย

2.1.1 Piccoto & Flute

2.1.2 Clarinet

2.1.3 Oboe

2.1.4 Bassoon

2.1.5 Saxophone

2.1.6 Trumpet/Cornet

2.1.7 French Horn

2.1.8 Trombone

2.1.9 Euphonium & Baritone

2.1.10 Bass (Tuba & Sousaphone)

2.1.11 Percussions

2.1.12 Violin

2.1.13 Viola

2.1.14 Cello

2.1.15 Double Bass

2.1.16 Guitar

2.1.17 Piano

2.2 หญิง รับเฉพาะเครื่องดนตรี 11 ชนิด ประกอบด้วย

2.2.1 Flute

2.2.2 Clarinet

2.2.3 Oboe

2.2.4 Saxophone

2.2.5 Violin

2.2.6 Viola

2.2.7 Cello

2.2.8 Double Bass

2.2.9 Guitar

2.2.10 Piano

2.2.11 Harp

3. สถานที่รับสมัคร ผู้สมัครสามารถสมัครได้ที่ โรงเรีนยดุริยางค์ทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2245-9378, 0-2245-1457 หรือ 0-2245-3373 ต่อ 89530, 89532, 89533,89534 หรือ ทางเว็บไซต์ www.rtabs.net

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันเวลาราชการโดยจะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 จนถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561

ตำแหน่ง: นักเรียนดุริยางค์ทหารบก,ชาย|หญิง
ระดับการศึกษา: ม.ต้น
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 50
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | 2 | เว็บรับสมัคร |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก

Scroll to Top