กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 ม.ค. -26 ม.ค. 2561 รวม 25 อัตรา

“กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 ม.ค. -26 ม.ค. 2561 รวม 25 อัตรา

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมท่าอากาศยาน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง

ด้วยกรมท่าอากาศยานประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน

1.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา

1.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

 

1.3 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาิชา หรือ

2. เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ด้านนโยบายและแผน หรือด้านการเงินและบัญชี มาไม่น้อยกว่า 4 ปี จนถึงวันเปิดรับสมัคร ทั้งนี้ จะต้องมีหนังสือรับรองการปฏิบัิงานจากหน่วยงานต้นสังกัด ฉบับจริงมายื่นต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร

1.4 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

1.5 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบัญชี

1.6 ตำแหน่งนายช่างโยธา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางสาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาเทคนิค วิศวกรรมโยธา สาขาเทคนิค การจัดการงานก่อสร้าง สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาสำรวจ

1.7 ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างยนต์

1.8 ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอกนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวสารสนเทศ

4. การรับสมัคร

4.1 วิธีการรับสมัคร

(1) ตรวจสอบตำแหน่งว่าง ที่ส่วนกลางของกรมท่าอากาศยานตามอกสารแนบท้ายประกาศนี้

(2) รับใบสมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มการเจ้าหน้าที ่สำนักงานเลขานุการกรม (ชั้น 6) กรมท่าอากาศยาน ซึ่งผู้สมัครมีความประสงค์จะเข้ารับการเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งที่วา่ง ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม ถึงวันที่ 26 มกราคม 2561 ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 12.00 น. และช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 น.  – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ

(3) กรอกใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และสวมแว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว พร้อมยื่นเอกสารต่างๆ ดังนี้

(3.1) สำเนาประกาศนียบัตร หรือสำเนาปริญญาบัตร หรือใบรับรองวุฒิและสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครจำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

(3.2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

(3.3) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณี ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็ฯต้น จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

(3.4) ใบรับรองแพทย์ (ต้นฉบับ) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้ยโรค พ.ศ.2553

(3.5) หนังสือรับรองที่แสดงถึงประสบการณ์ในการปิบัติงานในตำแหน่งที่สมัครฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

สำเนาเอกสารทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” ลงชื่อ วันที่ และระบุเลขประจำตัวสอบกำกับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสำเนาเอกสาร และจัดเรียงเอกสารตามลำดับ

ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน มิฉะนั้น กรมท่าอากาศยานอาจจะไม่รับสมัคร

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่ขนส่ง,เจ้าหน้าที่สถิติ,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,นายช่างโยธา,นายช่างเครื่องกล,นายช่างไฟฟ้า
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา
*,ปวส.ทุกสาขา
*,ป.ตรีทุกสาขา
*
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 25
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมท่าอากาศยาน :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 31 ม.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมท่าอากาศยาน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมท่าอากาศยาน

Scroll to Top