กองทัพบก เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 22 ม.ค. -26 ม.ค. 2561 รวม 300 อัตรา

“กองทัพบก เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 22 ม.ค. -26 ม.ค. 2561 รวม 300 อัตรา

กองทัพบก เปิดรับสมัครสอบ

ระเบียบการ สอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ของหน่วยในส่วนกำลังรบ (เหล่าทหารราบ) ประจำปีงบประมาณ 2561

ศูนย์การทหารราบ มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุน (เหล่าทหารราบ) เพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 300 นาย โดยบรรจุเข้ารับราชการใน 1 พฤษภาคม 2561 และเข้ารับการศึกษาหลักสูตร เตรียมนายสิบชั้นต้นสำหรับทหารกองหนุน ระยะเวลาการศึกษา 20 สัปดาห์ เมื่อสำเร็จการศึกษา จะปรับย้ายไปรับราชการยังหน่วยในส่วนกำลังรบ (เหล่าทหารราบ) ต่อไป

ข้อ 1. ความมุ่งหมาย

กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน (เหล่าทหารราบ) เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรสิบเอก) จำนวน 300 อัตรา บรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่ง ประจำศูนย์การทหารราบ ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2561 และเข้ารับการศึกษาหลักสูตร เตรียมนายสิบชั้นต้น ระยะเวลาการศึกษา 20 สัปดาห์ เมื่อสำเร็จการศึกษา จะดำเนินการปรับย้ายไปรับราชการยังหน่วยในส่วนกำลังรบ (เหล่าทหารราบ) โดยมอบหมายให้ ศูนย์การทหารราบ เป็นผู้ดำเนินการ

ข้อ 2. คุณสมบัติของผู้สอบคัดเลือก

2.1 เป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการในสังกัดกองทัพบก เหล่าทหารราบอย่างน้อย 1 ปี หรือเป็นทหารกองประจำการที่รับราชการในสังกัดกองทัพบก เหล่าทหารราบ มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี และ ครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนชั้นที่ 1 ใน 1 พ.ค. 61 โดยมีอายุไม่เกิน 25 ปี นับปีะ พ.ศ. เป็ฯหลัก (การคิดอายุ พ.ศ. ปัจจุบันลบ พ.ศ. เกิด) และ (ไม่รับสมัครทหารกองหนุนที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร และทหารกองประจำการที่สมัครรับราชการต่อระยะเวลาเกิน 30 เม.ย. 61)

2.2 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้การรับรอง (ไม่รับสมัครผู้ที่รอผลการศึกษา)

2.3 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร มีคุณสมับติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ 4 หลักฐานการรับสมัครอบ ให้ยื่นเอกสารประกอบการสมัครสอบฉบับจริง พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ โดยผู้สมัครสอบเขียนคำรับรองตนเองว่า (สำเนาถูกต้อง) แล้วลงชื่อกำกับไว้ เมื่อกรรมการรับสมัครตรวจสอบเอกสารแล้วจะส่งฉบับจริงให้กลับคืน จะเก็บไว้เป็นหลักบานเฉพาะฉบับสำเนาเท่านั้น โดยมีหลักฐานดังนี้

4.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 6 รูป และขนาด 1 นิ้ว จำนวน 6 รูป (ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน)

4.2 หลักฐานการศึกษา (ใบสุทธิ ระเบียนแสดงผลการศึกษาหรือใบประกาศนียบัตร)

4.3 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร, บิดา และมารดา พร้อมตัวจริง กรณีนามสกุลบิดา และมารดาไม่ตรงกันจะต้องแนบสูติบัตร ของผู้สมัครเพื่อยืนยัน หรือให้อำเภอรับรองว่า เป็นบิดาและมารดาของผู้สมครจริง

4.4 บัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร

4.5 หนังสือสำคัญ สด.3 หรือ สด.8 (กรณียังไม่มี สด.8 ให้หน่วยต้นสังกัดรับรองว่ารับราชการในกองประจำการในปีใด ผลัดใด ตั้งแต่เมื่อใด และปลดประจำการเมื่อใดมาแสดง และต้องมี ส.ด.3 มาแสดงด้วย)

4.6 ใบสำคัญทางการแพทย์ทหาร (ทบ.466-620) ให้แพทย์ระบุว่า “ไม่เป็ฯโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร” ที่ออกโดย โรงพยาบาลของทหาร เท่านั้น

4.7 หลักฐานอื่น เช่น การเปลี่ยนชื่อ – สกุล

4.8 หนังสือรับรองผู้บังคับบัญชา (นับตั้งแต่วันออกไม่เกิน 6 เดือน)

4.9 หลักฐานตามข้อ 4.2 ถึงข้อ 4.7 ถ่ยเอกสารใช้กระดาษขนาด เอ 4 อย่างละ 1 ฉบับ และนำฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วย ทั้งนี้ สำเนาเอกสารต่างๆ จะต้องชัดเจน ไม่เลือนราง หรือมีร่องรอย ขูดลบขีดฆ่า

4.10 รายละเอียดเพิ่มเดิมอื่นๆ สอบถามได้ที่ กองกำลังพล ศูนย์การทหารราบ หมายเลขโทรศัพท์ 0 3254 2468, 0 3254 2455 – 8 ต่อ 54014, 54016, 54018, 54133 หรือทาง www.infantry-center.com

ข้อ 5 กำหนดการรับสมัครสอบ (ไม่เสียค่าสมัคร)

5.1 รับใบสมัครและสมัครสอบ ในวันที่ 22 – 26 ม.ค. 61 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

5.2 ให้ดาวน์โหลดระเบียบการและตัวอย่างใบสมัครจากเว็บไซต์ www.infantry-center.com (ท้ายประกาศ)

ข้อ 6. การสมัครสอบ

6.1 เขียนใบสมัครสอบให้ถูกต้องและชัดเจน ตามแบบตัวอย่างที่หน่วยรับสมัครติดไว้ และหลักฐานที่นำมาใช้สมัคีรสอบต้องเป็นหลักฐานที่เป็นจริง ถ้าหากตรวจพบว่าเอกสารเป็นเท็จ จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด

6.2 ให้ตรวจสอบความถูกต้องของใบสมัครสอบกับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ก่อนยื่นหลักฐานใบสมัครสอบ

6.3 ยื่นหลักฐานให้กับเจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล เพื่อออกบัตรประจำตัวสอบ

6.4 ตรวจสอบความถูกต้องของบัตรประจำตัวสอบ พร้อมกับรับเอกสารประกอบการสมัครสอบฉบับจริงตืน (กรรมการรับสมัครสอบจะเก็บเฉพาะฉบับสำเนาไว้เป็นหลักฐาน)

6.5 เมื่อได้รับบัตรประจำตัวสอบแล้ว ต้องจดจำหมายเลขประจำตัวสอบ และนำบัตรประจำตัวสอบติดตัวตลอดในห้วงการสอบ ถ้าไม่มีบัตรประจำตัวสอบไปแสดงต่อคณะกรรมการ “จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ”

6.6 ตรวจสอบเอกสารฉบับจริงอีกครั้ง หากยังไม่ได้รับคืน ให้ติดตามสอบถามกับกรรมการรับสมัครสอบในวันนั้น หากมีเอกสารสำคัญสูญหายไป คณะกรรมการจะไม่รับผิดชอบ

6.7 กรณีทำบัตรประจำตัวสอบหาย ให้แจ้งความที่ถานีตำรวจ จากนั้นนำหลักฐานใบรายงานประจำวัน รับแจ้งเอกสารหาย, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ยื่นเรื่องที่ กองกำลังพล ศูนย์การทหารราบ เพื่อขออนุมัติ ผู้บัญาการศูนย์ทหารราบ (ประธานคณะกรรมการสอบคัดเลือก) ออกบัตรแทน

6.8 การแต่งกาย ชุดสุภาพใส่รองเท้าหุ้มส้น ห้ามสวมเสื้อยืดรองเท้าแตะ (กรณียังไม่ปลดประจำการแต่งกายชุดเครื่องแบบป

อ่านต่อได้จากระเบียบการ (ดาวน์โหลดที่ลิงค์ด้านล่าง)

ตำแหน่ง: 300อัตรา,นายทหารประทวน
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 300
ปฏิบัติงานที่: ประจวบคีรีขันธ์ (ค่ายธนะรัชต์)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.:
*
*ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.
*
*
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กองทัพบก :ตนเอง  
สอบวันที่: 5 ก.พ. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ กองทัพบก คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | ใบสมัคร |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กองทัพบก

Scroll to Top