สรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน

200฿

 • การเมือง
 • เศรษฐกิจ
 • สังคม
 • ทั้งในและต่างประเทศ
 • เนื้อหา+ข้อสอบล่าสุด

 

คำอธิบาย

สรุปข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน

หลักสูตรการสอบ

 • พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
 • รายชื่อ ครม.5 (ประยุทธ์)
 • ประกาศเฉลิมพระประมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
 • โครงการพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
 • กีฬาโอลิมปิก (ฤดูร้อน)
 • รัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง