แนวข้อสอบ กรมพัฒนาที่ดิน นิติกร กลุ่มงานบริหารทั่วไป

250฿

 • ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
 • วุฒิปริญญาตรี
 • สรุป+ข้อสอบ
 • ใหม่ล่าสุด

คำอธิบาย

แนวข้อสอบ กรมพัฒนาที่ดิน

ตำแหน่ง นิติกร

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

หลักสูตรการสอบ

 • ความรู้เกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายการพัฒนาที่ดินบทบาทหน้าที่ภารกิจ
 • ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2551
 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2551
 • พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 • นิติกรรมสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 • กฎ ก.พ. และมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวข้องกับวินัย การรักษาวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ การพิทักษ์คุณธรรม

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง