แนวข้อสอบ กองบัญชาการกองทัพไทย

250฿

สำนักงานพระธรรมนูญทหาร นายทหารพระธรรมนูญ ชั้นสัญญาบัตร (วุฒิปริญญาตรี)

คำอธิบาย

สรุป+ข้อสอบ ใหม่ล่าสุด กองบัญชาการกองทัพไทย

นายทหารพระธรรมนูญ

(ชั้นสัญญาบัตร)

ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

หลักสูตรการสอบ

  • ประวัติกองทัพไทย
  • กฎหมายแพ่งและพาณิชย์, กฎหมายอาญา,กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
  • กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498
  • พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ.2476,ประมวลกฎหมายอาญาทหาร,
  • พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
  • พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง