เตรียมสอบ นายร้อยตำรวจ สายอำนวยการและสนับสนุน แนวคำถามพร้อมเฉลย

330฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

สารบัญ
เตรียมสอบนายร้อยตำรวจ สายอำนวยการและสนับสนุน
• แนวคำถามวิชาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี, ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
– เฉลย
• แนวคำามวิชาภาษาไทย
– เฉลย
• แนวคำถามวิชาทักษะงานอำนวยการ
– เฉลย
• แนวคำถามวิชาพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ , กฎ ก.ตร.,
– พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
– กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ ของตำรวจ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– กฎ ก. ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556
– พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมื่องที่ดี พ.ศ. 2546
– เฉลย
• แนวคำถามวิชาภาษาอังกฤษ
– เฉลย
• แนวคำถามวิชาความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน
– เฉลย

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง