คู่มือเตรียมสอบ นายร้อยตำรวจ บุคคลภายนอก รองสว. ทำหน้าที่ พนักงานสอบสวน

300฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

สารบัญ
– แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป
– หลักสูตรภาษาไทย ความเข้าใจภาษา
– การเลือกใช้กลุ่มคำ
– เฉลยแนวข้อสอบการเลือกใช้คำและกลุ่มคำ
– แนวข้อสอบการเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา
– เฉลยแนวข้อสอบการเขียนประโยคให้ถูกต้อง
– แนวข้อสอบประโยคที่ไม่ถูกต้องตามหลักภาษาและไวยากรณ์
– เฉลยแนวข้อสอบประโยคที่ไม่ถูกต้อง
– แนวข้อสอบการเรียงข้อความ
– เฉลยแนวข้อสอบการเรียงข้อความ
– เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา
– เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
– เจาะข้อสอบ กฎหมายลักษณะพยาน (ป.วิอาญา ภาค 5 พยานหลักฐาน)
– เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
– เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
– เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
– เจาะข้อสอบ กฎ ก.ตร ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556
– ชุดที่ 1 เจาะข้อสอบ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ชุดที่ 2 เจาะข้อสอบ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง