รวมแนวข้อสอบ1200ข้อ นายร้อย ตำรวจสายป้องกันปราบปราม เล่ม 2

230฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

สารบัญ
ส่วนที่
1. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. จริยธรรม และกฎ ก.ตร. ว่าด้วยประทวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไข้เพิ่มเติม (พ.ศ.2553)
3. กฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผล การปฏิบัติ ราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2547
4. กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวยข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556
5. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
6. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
7. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธิพิจารณาคดีทางปกครอง พ.ศ. 2542
8. ความสามารถในความคิดเชิงเหตุผลและจำนวน และภาษาอังกฤษ
ภาคผนวก
– กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
– ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 54 งานสารบรรณ (ฉบับที่ 4 )พ.ศ. 2557

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง