แนวข้อสอบท้องถิ่น นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ

250฿

คำอธิบาย

หลักสูตรการสอบ

  • วิวัฒนาการของการท่องเที่ยว
  • บทบาทและความสำคัญของอุตสาหรกรมการท่องเที่ยว
  • รูปแบบใหม่ของการท่องเที่ยว
  • มัคคุเทศก์กับการท่องเที่ยว
  • ทรัพยากรการท่องเที่ยว
  • ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของประเทศไทย
  • พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551
  • แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ.2555-2559