แนวข้อสอบท้องถิ่น เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

250฿

คำอธิบาย

หลักสูตรการสอบ

  • การเขียนหนังสือราชการ
  • การร่าง การเขียน หนังสือราชการ
  • การจัดเก็บเอกสาร (Records Management)
  • การประชุมจดบันทึกรายงานการประชุม
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหนังสือราชการและหนังสือโต้ตอบ
  • ความหมายและความสำคัญของงานสารบรรณ