แนวข้อสอบท้องถิ่น เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

250฿

คำอธิบาย

หลักสูตรการสอบ

  • ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ
  • ระเบียบวาระการประชุม
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
  • พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่นท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • พ.ร.บ.ระเบีบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
  • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
  • แนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม