แนวข้อสอบ ภาค ก. ท้องถิ่น ทุกตำแหน่งต้องสอบ

250฿

คำอธิบาย

หลักสูตรการสอบ

  • วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผลจะทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความหรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราวหรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม หรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน
  • วิชาภาษาไทย จะทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย โดยการให้สรุปความและหรือตีความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคำหรือกลุ่มคำประโยคหรือข้อความสั้นๆ
  • วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ จะทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่ด้วยการจัดตั้งและอำนาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ระเบียบงานสารบรรณ และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564)
  • ความรู้ ความสามารถภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานทางการอ่านา การสรุปความ การตีความ หรือให้ทดสอบโดยการอ่านาอย่างอื่นที่เหมาะสม
  • ชื่อหน่วยงานและตำแหน่ง (ภาษาอังกฤษ) ตามโครงสร้างกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น