แนวข้อสอบท้องถิ่น นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

250฿

คำอธิบาย

หลักสูตรการสอบ

  • ความรู้เกี่ยวกับหลักพัฒนาชุมชน สังคม
  • แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ของ อปท. พ.ศ.2548 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2559
  • แนวข้อสอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
  • ความหมายความสำคัญของข้อมูล
  • การจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
  • การมีส่วนร่วมการวางแผนพัฒนาตนเอง ชุมชนสังคม
  • การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผน
  • ความรู้เกี่ยวกับผู้นำ ภาวะผู้นำ ผู้ตาม ภาวะผู้ตาม
  • ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน สังคม
  • การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม