แนวข้อสอบท้องถิ่น นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ

250฿

คำอธิบาย

หลักสูตรการสอบ

  1. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
  2. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
  3. พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  4. ะระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มาเติม
  5. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  6. พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  7. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ในส่วนของการห้ามเข้าห้ามใช้อาคารผิดกฎหมาย)
  8. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบ การจัดระเบียบตลาด หาบเร่ แผงลอย จุดผ่อนผัน จุดทบทวน จุดกวดขันพิเศษ จุดห้ามขายเด็ดขาด
  9. ความรู้เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง