KP-2117 คู่มือเตรียมสอบ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น UPDATE สิงหาคม 2560

270฿

คำอธิบาย

KP-2117 คู่มือเตรียมสอบ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น UPDATE สิงหาคม 2560

 

สารบัญ

– พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                             1

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                        40

-กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา

พ.ศ. 2548                                                                                                                                                 66

*แนวข้อสอบ กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ

และคนชราพ.ศ. 2548                                                                                                                              77

-งานถอดแบบ และประมาณราคา                                                                                                           79

-การบริหารงานก่อสร้าง                                                                                                                        106

-เทคนิคการก่อสร้าง                                                                                                                             116

-การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง                                                                                                       121

-การปฏิบัติงานก่อสร้าง                                                                                                                       149

-การออกแบบ และคำนวณโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก                                                           164

-วัสดุทางด้านวิศวกรรมและการทดสอบ                                                                                            204

-การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง                                                                                                               210

-ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรก่อสร้าง                                                                                                    214

-การทดสอบวัสดุ                                                                                                                               224

-ปฐพีกลศาสตร์                                                                                                                                 229

-คอนกรีตเทคโนโลยี                                                                                                                        250

-การป้องกันน้ำท่วมและแก้ปัญหาน้ำท่วม การระบายน้ำและการบำรุงรักษาแหล่งน้ำ                    253

*แนวข้อสอบ นายช่างโยธา ชุดที่ 1.                                                                                                269

*แนวข้อสอบ นายช่างโยธา ชุดที่ 2.                                                                                                282