KP-2116 คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น UPDATE สิงหาคม 2560

270฿

คำอธิบาย

KP-2115 คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น UPDATE สิงหาคม 2560

 

สารบัญ

-ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร                                            1

-ความรู้ในการตรวจสอบควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร                                                   23

-ความรู้ในการทดลองและวิเคราะห์วิจัยเพื่อปรับปรุงวิธีการผลิต ผลผลิต

และคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร                                                                       47

-ความรู้เกี่ยวกับแมลงศัตรูพืชและการป้องกันกำจัดศัตรูพืช                                           74

-ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ด้านพฤกษศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ                              109

-การปรับปรุงพันธุ์      การขยายพันธุ์                                                                              128

-ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ                                          158

-การปรับปรุงบำรุงดิน                                                                                                     181

-การแก้ไขดินที่มีปัญหา การวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน และการวางแผนการใช้ที่ดิน  190

*แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 1.(100 ข้อ)                                                        220

*แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 2.(100 ข้อ)                                                       236

*แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 3.(100 ข้อ)                                                      250

*แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 4.(50 ข้อ)                                                        265