KP-2113 คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ/เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น UPDATE สิงหาคม 2560

270฿

คำอธิบาย

KP-2112 คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ/เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น UPDATE สิงหาคม 2560

 

สารบัญ
           

 
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                                                  1

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                                                   38

-พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539                                                                              46

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                                       50

-พ.ร.บ. ระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม          80

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. จัดระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาล และสุขาภิบาล พ.ศ. 2503

และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                                                                      85

-พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                                                                     87

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                                                                  106

-พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                        110

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                     143

-พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535                                                                               182

-พ.ร.บ.มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542                                                                                                         185

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                  219

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                    235

-การจัดระเบียบของตลาดสด                                                                                                                   260

-การจัดระเบียบ หาบเร่แผงลอย จุดผ่อนผัน จุดทบทวนจุดกวดขันพิเศษ

จุดห้ามขายเด็ดขาดเด็ดขาด                                                                                                                    267