KP-2109 คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น UPDATE สิงหาคม 2560

260฿

คำอธิบาย

KP-2109 คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น UPDATE สิงหาคม 2560

สารบัญ

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540

-พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

-หลักการสื่อสาร

-การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น

-การเป็นนักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ

-การแปลและ การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์G

-การเขียนแผนงานโครงการประชาสัมพันธ์

*เจาะข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.

*เจาะข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.