KP-2107 คู่มือเตรียมสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น UPDATE สิงหาคม 2560

270฿

คำอธิบาย

KP-2107 คู่มือเตรียมสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น UPDATE สิงหาคม 2560

 

สารบัญ

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม-

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*เจาะข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่

แก้ไขเพิ่มเติม

*เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

*เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

*เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา

*เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

-ความรู้เกี่ยวกับดำเนินการทางวินัย และทางคดีต่างๆการสอบสวนข้อเท็จจริง การบันทึกการสอบสวน

การติดตามหลักฐาน การสืบพยาน