KP-2097 คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ 2560

260฿

คำอธิบาย

KP-2097 คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ 2560

 

สารบัญ
       

        
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540

-พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547

*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2548และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

*แนวข้อสอบ เศรษฐกิจพอเพียง

-แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

-ความรู้และกระบวนการเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน

-หลักการพัฒนาชุมชน หลักการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ข้อมูลชุมชน

-กระบวนการพัฒนาชุมชน การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนและผู้นำชุมชน

-การจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

-การวางแผน  โครงการ และการติดตามประเมินผลเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ

-การติดตามสนับสนุนและประเมินผลโครงการพัฒนาชุมชน

*แนวข้อสอบ พัฒนาชุมชน ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบ พัฒนาชุมชน ชุดที่ 2.